Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2001; spm.nr. 1628, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 08.06.2001

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Legemidler og hypogammaglobulinemi

Dato for henvendelse: 08.06.2001

RELIS database 2001; spm.nr. 1628, RELIS Vest

SPØRSMÅL: I forbindelselse med et foredrag som skal holdes lurer en sykehuslege på hvilke legemidler som kan gi hypogammaglobulinemi som bivirkning. Han lurer også på om monensin, en substans brukt i veterinærmedisin, kan gi denne bivirkningen.

SVAR: Følgende legemidler og legemiddelgrupper forbindes med reduserte titre av en eller flere immunoglobuliner: kortikosteroider, immunsuppressiva (azatioprin, ciklosporin), midler ved revmatiske sykdommer (penicillamin, gullforbindelser), antiepileptika (karbamazepin, fenytoin), dekstraner, og levotyroksin (1,2). Vi har ikke funnet at monensin er forbundet med denne typen bivirkning.

Referanser
  1. 1. Davies DM et al, editors. Textbook of Adverse Drug Reactions 1998; 5th ed.: 758-9.
  2. 2. Dukes MNG, editor. Meyler's Side Effects of Drugs 2000; 14th ed.: (182, 659, 725, 733, 734)