Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2001; spm.nr. 1787, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 14.11.2001

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Kandesartan og hudreaksjoner

Dato for henvendelse: 14.11.2001

RELIS database 2001; spm.nr. 1787, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En pasient som bruker Atacand tabletter (kandesartan) har fått utslett. Det dreier seg om sklerodermi, lokalt lumbosakralt. Videre tenker man på parapsoriasis eller pityriasis lichenoides. Er slike bivirkninger beskrevet for det aktuelle legemiddelet? Henvendelse fra hudlege.

SVAR: Vi har ikke funnet i litteraturen at sklerodermi, parapsoriasis/pityriasis lichenoides er blitt forbundet med bruk av angiotensin II AT1-reseptorantagonister. Ulike lichenoide hudreaksjoner er imidlertid beskrevet for de farmakologisk beslektede ACE-hemmerne, særlig kaptopril (1,2). I WHOs bivirkningsdatabase er det beskrevet to tilfeller av lichenoide hudmanifestasjoner (ikke nærmere spesifisert) knyttet til kandesartan, og 18 tilfeller knyttet til andre angiotensin II AT1-reseptorantagonister (3). Årsakssammenhengen er uklar.

Parakeratose, en tynnere epidermis med avbrutt stratum granulosum, cytoide legemer i stratum corneum og granulosum og en dypere infiltrat i dermis rikt på eosinofiler er kjennetegn som peker i retningen av en legemiddelbetinget årsak til lichenoide hudmanifestasjoner (2)

Konklusjon
Det er forholdsvis kort erfaring med angiotensin II AT1-reseptorantagonister. Vi har funnet få holdepunkter for at disse legemidlene kan forårsake eller bidra til sklerodermi, eller parapsoriasis/pityriasis lichenoides. Lichenoide hudreaksjoner er beskrevet i enkeltstående tilfeller, men årsakssammenhengen er uklar.

Referanser
  1. 1. Litt JZ, editor. Drug eruption reference manual 2000: 74-6, 207-9, 325-6.
  2. 2. Davies DM et al, editors. Textbook of Adverse Drug Reactions 1998; 5th ed.: 572-3.
  3. 3. WHOs bivirkningsdatabase 22.11.01.