Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2002; spm.nr. 1903, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 20.02.2002

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Mirtazapin og akutt intermitterende porfyri

Dato for henvendelse: 20.02.2002

RELIS database 2002; spm.nr. 1903, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En allmennlege som har en kjent pasient med akutt intermitterende porfyri (AIP). Pasienten er født 1952 og hun har hatt svært aktiv sykdom tidligere, men er i en bedre fase nå. Pasienten er imidlertid deprimert og har søvnvansker. Primærlegen ønsker å gi henne Remeron (mitrazapin) pga. dette har en bra bivirkningsprofil og effekt ved søvnplager (for å unngå å måtte gi henne sovemedisin i tillegg). Remeron står ikke på noen av legemiddellistene for legemiddelbruk ved akutt porfyri. Kan det gis en anbefaling angående bruk av Remeron på annet grunnlag, og evt. hvis negativt, kan man gi en anbefaling om et annet velegnet medikament? Fra sykehuslege.

SVAR: Mirtazapin er et relativt nytt legemiddel, og det er antakelig manglende erfaring som gjør at det ikke finnes på noen lister. Mirtazapin er nært beslektet med mianserin, et eldre legemiddel fra 70-tallet. Mianserin og mirtazapin er svært like farmakologisk, også på bivirkningssiden (1). Det er ingen gode holdepunkter for at mirtazapin har vesentlige kliniske fordeler fremfor mianserin. Medikamentene kommer fra samme produsent og direkte sammenliknende studier foreligger derfor ikke. Det er nærliggende å vurdere mianserin som alternativ. I Sverige og Sørafrika anses mianserin som trygt (2,3). De franske og australske listene omtaler medikamentet derimot som ikke trygt (4,5). Det går frem av den australske listen at medikamentet ikke er blitt forbundet med anfall, og vi vet at den franske listen i hovedsak er basert på en dyreeksperimentell modell. Vi vil derfor mest vektlegge listene som omtaler mianserin som trygt basert på klinisk erfaring. Vi har ellers ikke funnet publiserte data vedrørende mianserin/mirtazapin og porfyri.

Konklusjon
Det foreslås at mianserin anvendes istedenfor mirtazapin hos pasienter med akutt porfyri.

Referanser
  1. 1. Lingjærde O, redaktør. Psykofarmaka 4. utg. 2001; 307-12.
  2. 2. Läkemedel vid akut porfyri 1999/2000 2:a upplagan.
  3. 3. www.uct.ac.za/depts/liver/druguse.htm 20.02.02.
  4. 4. http://perso.wanadoo.fr/porphyries-france/medicaeti.htm 20.02.02.
  5. 5. www.uq.edu.au/porphyria 20.02.02.