Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60 (midlertidig stengt pga korona-tiltak)
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2002; spm.nr. 1949, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 09.04.2002

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Dapson og netthinneavløsning

Dato for henvendelse: 09.04.2002

RELIS database 2002; spm.nr. 1949, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Mann, 47 år, behandlet med dapson 50 mg per dag siden oktober 2001 for dermatitis herpetiformis. Fra april 2002 merket han prikker i sysnfelt. Nå innlagt på sykehus for netthinneavløsning, og operert for dette. Kan dette skyldes legemiddelet? Fra en dermatolog.

SVAR: Dapson er et legemiddel som er assosiert med toksiske bivirkninger, og bivirkninger sees hyppigst ved doser over 100 mg /døgn. Vi har funnet svært lite om dette legemiddelet og bivirkninger relatert til øye, spesielt netthinneavløsning. Legemiddelet har vært assosiert med nevropati (sjelden), og Meylers Side Effect of Drugs nevner okulær toksisitet med synsnedsettelse som en sjelden bivirkning. Det er noen abstract hvor det var beskrevet skade på retina og utvikling av makulopati som ble assosiert med dapson (1-3), men altså ikke netthinneavløsning. I WHO-bivirkningsdatabase, som ser på rapporterte bivirkninger fra 1996-2000, fant jeg imidlertid kun 1 rapport med "vision abnormal". I et letter i Lancet settes det spørsmålstegn ved om dapson kan skade retina, og publikasjonen er skrevet av dermatologer og oftalmologer i felleskap (4). Denne publikasjonen viser til bruk av dapson i behandling av dermatitis herpetiformis, og har i tillegg utført vurdering av retina hos 7 pasienter med ulike doser av legemiddelet. De fant ikke tegn til øyesykdom hos disse pasientene.

Det kan spekuleres i om dapson direkte eller indirekte kan forårsake degeneretive forandringer i makula, evt. retina evt. n. opticus som evt. kan bidra til netthinneavløsning/synsnedsettelse. Dapson i større doser kan være assosiert med anemi og dermed risiko for hypoksi/ischemi i vev (4). Det finnes imidlertid en rekke andre årsaker til netthinneavløsning, og traume, nærsynthet, kirurgi, tumores, og systemiske sykdommer som diabetes er nevnt (5).

Referanser
  1. 1. Kenner DJ et al. Permanent retinal damage following massive dapsone overdose. Br J Ophthalmol 1980; 64: 741-4.
  2. 2. Seo MS et al. Dapsone maculopathy. Korean J Ophtalmol 1997; 11: 70-3.
  3. 3. Chakrabarti M et al. Bilateral macular infarction due to diaminodiphenyl sulfone (4,4`DDS) toxicity. Retina 1999; 19: 83-4.
  4. 4. Leonard JN et al. Dapsone and the retina. Lancet 1982; Feb 20; 1: 453.
  5. 5. www.allaboutvision.com