Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2002; spm.nr. 2200, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 20.11.2002

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Parestesi og psykofarmaka

Dato for henvendelse: 20.11.2002

RELIS database 2002; spm.nr. 2200, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En pasient har merket nummenhet/mistet følelse i tre tær på en fot. Har også tendens til ilinger i underekstremiteter. Pasienten bruker litium, Zeldox (Ziprasidon) og Cipramil (citalopram). Bivirkning? Fra en psykiater.

SVAR: Alle legemidlene pasienten bruker er rapportert å kunne gi parestesier.

Parestesi er en relativt hyppig bivirkning ved bruk av citalopram med en frekvens på mellom 1/10-1/100 (1). Slike bivirkninger kan også sees ved bruk av andre SSRI, og selv i lave doser (2).

Litium kan også gi parestestier (3), og intoksikasjoner med litium er blitt assosiert med nevropati (4). Kronisk behandling med litium kan påvirke det perifere nervesystem studert med objektive nevrofysiologiske metoder, men det er sjelden dette medfører behov for seponering (3).

Ziprasidon er et relativt nytt legemiddel i Norge, men i likhet med en rekke andre legemidler med sentralnervøse effekter så har parestesi blitt rapportert som en mindre vanlig bivirkning (5).

Legemiddelindusert sensorisk og sensorimotorisk nevropati har en "vott og strømpe" distribusjon på ekstremitetene. Pasienten klager gjerne over symmetrisk tap av følelse særlig på underekstremiter. En rekke pasienter kan klage over parestesier, og disse kan være forbundet med grunnsykdommer og ikke nødvendigvis med legemidler. Objektiv nevrofysiologisk undersøkelse må til for å påvise en nevropati. Minner om de vanligste årsakene til nevropati er diabetes og alkohol.

I dette tilfellet bør man utelukke at ikke det er somatiske evt. psykiatriske årsaker til pasientens plager. I tillegg blir det viktig å se om plagene sees i sammenheng med oppstart/doseendring av et eller flere av de aktuelle legemidlene. Bivirkninger sees hyppigst i start av behandling og er gjerne forbigående. Seponering må alltid veies opp mot behov for fortsatt behandling, og er ikke nødvendig hvis det er snakk om lettere bivirkninger hos en pasient som absolutt trenger de aktuelle legemidlene.

Referanser
  1. 1. www.FASS.se
  2. 2. Drugline database (Sverige) 1999; sp.nr. 15803.
  3. 3. Litium og nevropati.Utredning fra RELIS Vest 06.10.02.
  4. 4. Faravelli C et al. Effects of chronic lithium treatment on the peripheral nervous system. J Clin Psychiatry 1999; 60: 306-9.
  5. 5. Preparatomtale. Zeldox. Godkjent av Statens legemiddelverk 28. januar 2002.