Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2003; spm.nr. 2327, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 21.03.2003

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Remicade (infliksimab) og suicid

Dato for henvendelse: 21.03.2003

RELIS database 2003; spm.nr. 2327, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Mann i alder ca. 40, ingen kjent psykiatrisk sykehistorie. Sero negativ artritt siden 1996. Brukt Methotrexate (metotreksat), siden Salazopurin (sulfasalazin). På tross av dette betydelige plager. Fra okt./nov. 2002 startet med Remicade (infliximab), først 3 infusjoner á 200 mg. Salazopyrin ble seponert, fortsatte med Methotrexate 5 mg ukentlig. Remicadedosen ble så økt til 300 mg ved 4. kur. 2 uker etter begikk denne mann brått og helt uventet suicid ved henging. Ingen tegn eller symptomer på at han gikk med slike tanker på forhånd. Er der rapportert overhyppighet av suicid hos Remicade-brukere?

SVAR: Vi har ikke funnet opplysninger om suicidalfare forbundet med behandling med infliximab (Remicade). I en ny oversiktsartikkel som vurderer nytte-risiko profilen av infliximab, omtales ikke psykiske bivirkninger (1).

Depresjon og andre psykiske reaksjoner er i sjeldne tilfeller rapportert som bivirkning av sulfasalazin og lavdose metotreksat (2,3). Enkelte rapporter om depresjon assosiert med lavdose metotreksatbehandling nevner også suicidaltanker (3). Dårlig folat- og/eller vitamin-B12-status er vist å være assosiert med psykiatriske symptomer. Behandling med lavdose metotreksat kan gi en funksjonell folatmangel, en effekt som er mer uttalt ved kombinasjonsterapi med sulfasalazin. Den kliniske betydningen av vitamin B12/folatstatus ved psykiatriske tilstander er imidlertid omdiskutert.

En undersøkelse blant pasienter med revmatoid artritt (RA) viste at 13 av 123 (11%) hadde suicidaltanker (4). Det syntes som pasienter med langvarig sykdom (mer enn fire års varighet) oftere gikk med slike tanker enn pasienter i et tidlig stadium av sykdommen (under to års varighet). Klinisk depresjon var en viktig faktor, da 30% av de som hadde depresjon også rapporterte om suicidaltanker, mens andelen var bare 7% blant de ikke-deprimerte.

Timonen og medarbeidere har vurdert demografiske og psykososiale forhold hos RA-pasienter som hadde tatt selvmord (5). De fant bl.a. at det var færre menn enn kvinner som led av samtidig psykiatriske lidelser. Forfatterne spekulerer i om mannlige RA-pasienter oftere lider av såkalte maskerte depresjoner som er vanskeligere å fange opp i klinisk praksis.

Referanser
  1. 1. Mikuls TR, Moreland LW. Benefit-risk assessment of infliximab in the treatment of rheumatoid arthritis. Drug Saf 2003; 26 (1): 23-32.
  2. 2. RELIS database 2001; sp.nr. 1798, RELIS Vest.
  3. 3. RELIS database 1999; sp.nr. 993, RELIS Vest.
  4. 4. Treharne GJ et al. Suicidal ideation in patients with rheumatoid arthritis. Research may help identify patients at high risk. BMJ 2000; 321 (7271): 1290.
  5. 5. Timonen M et al. Suicides in persons suffering from rheumatoid arthritis. Rheumatology 2003; 42(2): 287-91.