Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2003; spm.nr. 2338, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 28.03.2003

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Mestinon (pyridostigmin) ved graviditet

Dato for henvendelse: 28.03.2003

RELIS database 2003; spm.nr. 2338, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Lege ved nevrologisk avdeling undersøker om det er noen økt forekomst av komplikasjoner under fødsel/ misdannelser hos barn til kvinner med myasthenia gravis. En god del av disse kvinnene bruker Mestinon (pyridostigmin) under svangerskapet. Svært lite er beskrevet om pyridostigmin og effekter på graviditet/foster. Kan RELIS hjelpe?

SVAR: Graviditetsforløpet hos kvinner med myasthenia gravis kan være uforutsigbar. Hos ca. en tredjedel av gravide kvinner vil sykdommen forverres mens det for to tredjedeler ikke ses forandring. Forverring av sykdommen er vanligst i første trimester med en forbedring i andre og tredje trimester. Man har sett en økt forekomst av spontanaborter hos kvinner med myasthenia gravis (1).

I forsøk på rotte med doser opp til 30 mg/kg/dag har man ikke sett teratogene effekter av acetylkolinesterashemmeren pyridostigmin (Mestinon). Hos menneske har man sett at pyridostigmin i betraktelig omfang passerer over til fosteret. Konsentrasjonen i navlestrengen er ca. 80% av morens plasmakonsentrasjon (2).

Det er ikke publisert epidemiologiske studier med kvinner som brukt pyridostigmin under svangerskap (3). Preparatinformasjon om Mestinon viser til at det foreligger begrenset informasjon om sikkerheten ved bruk under graviditet og at preparatet derfor skal brukes med forsiktighet (4). Et flertall rapporter har beskrevet sikker bruk av pyridostigmin under graviditet. Det er imidlertid rapportert et tilfelle av mikroencefali og hjerneskade ved høydosebehanding med pyridostigmin under graviditet (1,5-3 g/døgn) (2). Det er også rapportert om fire barn som fått arthrogryposis multiplex congenita (tilsvarer begrepet multiple kongenitte kontrakturer) etter at moren var behandlet med pyridostigmin under graviditeten. Arthrogryposis multiplex congenita var i dette tilfelle sannsynligvis relatert til teratogene effekter av morens antistoffer mot acetylkolinesterasreseptorer og ikke til legemiddelbehandlingen (3).

Forbigående neonatal myasteni-symptomer forekommer i ca. 10-20% av tilfellene der moren er behandlet med kolinesterashemmere. Det synes imidlertid lite sannsynlig at dette er relatert til bruk av legemidler siden også barn til myastenipasienter som ikke ble behandlet med disse legemidlene ble rammet i lignende omfang. En trolig forklaring er at morens antistoffer mot acetylkolinreseptorer går over til fosteret (5).

Konklusjon
Dokumentasjonen av behandling med Mestinon (pyridostigmin) ved myasthenia gravis hos gravide kvinner er begrenset. Kasusrapporter har vist noe divergerende resultater, men ved bruk i terapeutiske doser har man ikke sett økt risiko for fosterskadelige effekter relatert til legemidlet. Neonatal myasteni forekommer i ca. 10-20% av tilfellene, men er sannsynligvis relatert til grunnsykdommen og ikke til bruk av legemidler.Referanser
  1. 1. Djelmis J et al. Myasthenia gravis in pregnancy: report on 69 cases. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2002; 104: 21-5. (Sendes spørsmålsstiller)
  2. 2. Briggs GG et al, editors. Drugs in Pregnancy and Lactation. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk 2002; 6th ed.: 1190-1.
  3. 3. Reprorisk®. Teratogenic Information System. Pyridostigmine. MICROMEDEX® Healthcare Series Vol. 115 expires 3/2003.
  4. 4. Physicians' Desk Reference®. Mestinon. MICROMEDEX® Healthcare Series Vol. 115 expires 3/2003.
  5. 5. Drugline database (Sverige) 2002; spm.nr. 18810.