Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2003; spm.nr. 2402, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 15.05.2003

 • RELIS Vest

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Antipsykotika og graviditet

Dato for henvendelse: 15.05.2003

RELIS database 2003; spm.nr. 2402, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Avdelingsoverlege ønsker oppdatering vedrørende bruk av antipsykotika hos gravide, spesielt atypiske nevroleptika. De har et spesielt tilfelle med en kvinne gravid i 4. mnd. som ble gravid under behandling med Zeldox. Indikasjonen er psykose. Serumkonsentrasjonsmålinger viste en usikker compliance. Vil det fra et sikkerhetshensyn anbefales å fortsette med Zeldox eller bør en gå over til et annet antipsykotikum?

SVAR: Data for risiko ved bruk av antipsykotika under graviditet foreligger i varierende grad for de ulike legemidlene. Opplysningene er i noen tilfeller ikke entydige og for flere midler mangelfulle. Man regner med at alle antipsykotika krysser placenta, og det er derfor i utgangspunktet en mulighet for påvirkning av fosteret (1). For alle antipsykotika gjelder at lavest mulige dose bør brukes under graviditet og at depotpreparater bør unngås pga redusert mulighet for rask dosejustering (2). Man har sett at kvinner som bruker typiske antipsykotika får en redusert fertilitet, mens med atypiske antipsykotika ser det ut til at fertiliteten er nesten på linje med den i generelle befolkningen (3).

Typiske (førstegenerasjons) antipsykotika
Noen undersøkelser rapporterer om økt forekomst av misdannelser i forbindelse med bruk av førstegenerasjons-antipsykotika, mens andre undersøkelser ikke har kunnet bekrefte dette. En metaanalyse fra perioden 1963-95 estimerte risikoøkningen for misdannelser etter bruk av fentiaziner i første trimester til ca. 0,4% (og dermed økte den totale insidensen til 2,4%) (2). En annen kilde oppgir at eksponering for fentiaziner i 4. til 10. graviditetsuke kan være forbundet med økt risk for misdannelser (3). Ved behandling med klorpromazin og flufenazin i siste trimester er det rapportert flere tilfeller av ektrapyramidale symptomer hos nyfødte, inklusive motorisk uro, skjelvinger og dieproblemer. I de fleste tilfeller er dette forbigående, men varighet på opp til 10 måneder skal ha forekommet (1). Terapeutiske doser av haloperidol er sannsynligvis ikke forbundet med høy risiko for teratogene effekter, men det foreligger for lite kliniske data for å utelukke en økt risiko. Enkelte rapporter om misdannelser foreligger (4). Anbefalingene for bruk av antipsykotika under svangerskap varierer mellom lavdosenevroleptika som haloperidol, flufenazin og perfenazin og høydosenevroleptika som klorpromazin (1).

Atypiske (annengenerasjons) antipsykotika
Det er liten klinisk erfaring med atypiske antipsykotika ved graviditet og det foreligger ingen epidemiologiske studier. Tilgjengelig dokumentasjon er basert på kasusrapporter (2). Bruk av atypiske antipsykotika fører ofte til vektøkning og dette har vist seg å øke risikoen for nevralrørsdefekter hos barn til disse overvektige kvinnene. Denne effekten er trolig uavhengig av lav folatstatus, som er en velkjent risikofaktor for nevralrørsdefekter, men hos disse pasientene ble det også vist et lavt inntak av folat (5). Atypiske antipsykotika har vært assosiert med utvikling av insulinresistens og diabetes. Insulinresistens har vært hyppigst assosiert med klozapin og olanzapin og tilgjengelige data tyder på at risperidon og ziprasidon i mindre grad er forbundet med disse bivirkningene (6). Insulinresistens sammen med vektøkning øker risikoen for f.eks prematuritet, nevralrørsdefekter og makrosomi (3).

Zeldox (ziprasidon): Det foreligger ingen rapporter om bruk under graviditet og det er ikke gjennomført studier med gravide kvinner (7).

Zyprexa (olanzapin): Tilgjengelig dokumentasjon gir ikke holdepunkter for at olanzapin er forbundet med økt risiko for strukturelle misdannelser eller andre fosterskadelige effekter. Det er publisert flere kasusrapporter som omtaler friske barn født uten komplikasjoner av mødre behandlet med olanzapin i hele eller deler av svangerskapet, men klinisk erfaring er fortsatt begrenset (8).

Leponex (klozapin): Det har ikke vært gjennomført kontrollerte graviditetsstudier med klozapin (9). Et flertall tilfeller av normale fødsler er rapportert etter at moren har brukt klozapin, men materialet er for lite for å kunne utelukke en eventuelt økt risiko. Risikoen for klozapin-indusert agranulocytose hos fosteret er ikke kjent og det foreslås derfor at preparatet bør brukes med forsiktighet under svangerskap (10).

Seroquel (quetiapin): Klinisk erfaring vedrørende bruk av quetiapin hos gravide er meget begrenset, og det foreligger ikke tilstrekkelig dokumentasjon til å kunne vurdere sikkerheten ved bruk i svangerskap. I litteraturen finner vi to kasusrapporter om to svangerskap som forløpte uten komplikasjoner (11-12).

Risperdal (risperidon): Også for risperidon foreligger svært få kliniske data om risiko ved bruk under svangerskap. I en postmarketingundersøkelse ble det ikke funnet misdannelser hos barn (7 nyfødte) av mødre som var behandlet med risperidon under graviditeten (13). To kasusrapporter beskriver to svangerskap som forløpte normalt uten at det ble vist negative effekter hos barna etter henholdsvis 9 måneder og ett år etter fødselen (14).

I det aktuelle tilfellet har kvinnen brukt ziprasidon i de fire første svangerskapsmånedene. Strukturelle misdannelser vil kunne opptre i første trimester og vi kan ikke vite om fosteret har fått slike misdannelser. I senere delen av svangerskapet kan legemiddelbehandling føre til utviklingsskader, men vi har ikke grunnlag for å vurdere om dette utgjør en risiko ved bruk av ziprasidon. Risikoen er heller ikke kjent for de typiske antipsykotika, men grunnet generelt bedre dokumentasjonsgrunnlag kan det vurderes å bytte til et typisk antipsykotikum.

Konklusjon
Det foreligger ikke nok dokumentasjon for de nyere atypiske antipsykotika for å kunne vurdere sikkerheten ved bruk under svangerskap. Hvis behandlingsbehovet overveier en eventuell risiko anbefales bruk av et typisk antipsykotikum med lenger klinisk erfaring.Referanser
 1. 1. RELIS database 2002; sp.nr. 1908, RELIS Sør.
 2. 2. Jørgensen HA. Medikamentell behandling av schizofreni. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122(22): 2206-9.
 3. 3. Patton SW et al. Antipsychotic medication during pregnancy and lactation in women with schizophrenia: evaluating the risk. Can J Psychiatry 2002; 47(10): 959-65.
 4. 4. RELIS database 2003; sp.nr. 319, RELIS Øst.
 5. 5. Koren G et al. Use of atypical antipsychotics during pregnancy and the risk of neural tube defects in infants. Am J Psychiatry 2002; 159(1): 136-7.
 6. 6. RELIS database 2002; sp.nr. 2051, RELIS Vest.
 7. 7. Statens legemiddelverk. Zeldox (SPC). http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (19.05.2003).
 8. 8. RELIS databse 2002; sp.nr. 2148, RELIS Vest.
 9. 9. Yogev Y et al. Maternal clozapine treatment and decreased fetal heart rate variability. Int J Gynaecol Obstet 2002; 79: 259-60.
 10. 10. Dickson RA, Hogg L. Pregnancy of a patient treated with clozapine. Psychiatr Serv 1998;49(8):1081-3.
 11. 11. Tényi T et al. Quetiapine and pregnancy. Am J Psychiatry 2002; 159(4): 674.
 12. 12. Taylor TM et al. Safety of quetiapine during pregnancy. Am J Psychiatry 2003; 160(3): 588-9.
 13. 13. RELIS database 2002; sp.nr. 1982, RELIS Sør.
 14. 14. Ratnayake T, Libretto SE. No complications with risperidone treatment before and throughout pregnancy and during the nursing period. J Clin Psychiatry 2002: 63(1): 76-7.