Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2003; spm.nr. 2492, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 18.09.2003

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Legemidler og økt svettetendens

Dato for henvendelse: 18.09.2003

RELIS database 2003; spm.nr. 2492, RELIS Vest

SPØRSMÅL: 57 år gammel mann fikk hjerteinfarkt for noen år siden, og ble ACB-operert samme år. Startet med Albyl-E (acetylsalicylsyre) 160 mg etter dette. Senare har han fått Zocor (simvastatin), Kredex (karvedilol) og Cozaar comp forte (losartan + hydroklortiazid). Han benytter Paralgin forte (paracetamol + kodein) ved behov. Siden oppstart med Albyl-E har han hatt økt svettetendens over hele kroppen, tiltagende i det siste. Allmenpraktiker spør om det kan ha sammenheng med medikasjonen.

SVAR: Økt svettetendens er ikke oppført som bivirkning i preparatomtalen for Albyl-E (1a). I preparatomtalene for andre legemidler som inneholder acetylsalisylsyre (ASA), f.eks. Novid eller Dispril står derimot svetting oppført som en bivirkning (1b,c). Dette kan dog skyldes at den antipyretiske effekten medieres gjennom perifer vasodilatasjon og svetting. Ved søk i MEDLINE og EMbase for se om en slik effekt også kan ses hos afebrile, finnes kun en mindre studie (n=5) hvor man så man økt svettetendens hos afebrile eldre kvinner på ASA (2).

Økt svetting er beskrevet for flere typer betablokkere (3), og i kliniske forsøk med karvedilol har man sett økt svettetendens hos <1% av pasientene(4).

For losartan er det i kliniske studier rapportert forekomst av svetting hos <1% av pasientene, men det er ikke gjort vurdering av årsaksammenheng med medikamentbruk (5).

Vi har ikke funnet rapporter på økt svettetendens ved bruk av simvastatin.

Konklusjon
Det kan ikke utelukkes at pasientens svetteplager kan være en bivirkning av ett eller flere av pasientens medikamenter. Hvis plagene er betydelige, anbefales forsøkvis bytte eller doseendring av ett medikament om gangen i samarbeid med kardiolog.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. a.Albyl-E b.Novid c.Dispril (SPC). http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (22.09.2003).
  2. 2. Tam HS et al. The effect of aspirin pretreatment on the sweating response of older female subjects (Abstract). Aust J Exp Biol Med Sci 1977; 55(2): 225-8.
  3. 3. Dukes MNG, Aronson JK editors. Meyler's Side Effects of Drugs 2000; 14th ed.: 587.
  4. 4. Physicians' Desk Reference®. Coreg. MICROMEDEX® Healthcare Series Vol. 117 expires 09/2003.
  5. 5. Drugdex® System. Drug evaluation. Losartan. MICROMEDEX® Healthcare Series Vol. 117 expires 09/2003.