Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1996; spm.nr. 253, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 30.05.1996

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Høyfrekvent tinnitus og legemidler

Dato for henvendelse: 30.05.1996

RELIS database 1996; spm.nr. 253, RELIS Vest.

SPØRSMÅL: Høyfrekvent tinnitus-bivirkning av medikamenter? Henvendelse fra en kommunelege. En pasient, f. 1948, bruker en rekke medikamenter. Pasienten bruker Sarotex (amitryptilin), Verakard (verapamil), Cimetid (cimetidin), Madopar (levodopa og benserazid), Eldepryl (selegilin), Pancreon forte (pankreatin), Paralgin forte (kodeinfosfat og paracetamol) og Aporex (dekstropropoksyfen og paracetamol). Paralgin forte og Aporex brukes ved behov.

SVAR: Tre av medikamentene (amitryptilin, verapamil og dekstropropoksyfen) har tinnitus registrert som bivirkning.

Amitryptilin:
Tinnitus har blitt rapportert hos pasienter som bruker trisykliske antidepressiva (1). Den svenske felleskatalogen angir denne bivirkningen som mindre vanlig, dvs. forekommende hos mellom 1/100 til 1/1000 pasienter (2). Det er rapportert at tinnitus har forsvunnet eller avtatt etter en dosereduksjon (3).

Verapamil:
Verapamil har forårsaket tinnitus både alene og i kombinasjon med andre legemidler som kan gi tinnitus (4). Bivirkningen er angitt å være mindre vanlig, dvs. forekommende hos mellom 1/100 til 1/1000 pasienter (5). En artikkel beskriver 8 tilfeller av tinnitus hos pasienter som ble behandlet med kalsiumantagonister (6). Fem av pasientene brukte kun kalsiumantagonister, og de ble kvitt tinnitus 1 til 26 dager etter seponering av medikamentet (6). De tre andre pasientene brukte andre legemidler som kan gi tinnitus (henholdsvis hydroklortiazid, indometacin og acetylsalisylsyre) samtidig med en kalsiumantagonist. For to av pasientene forsvant tinnitus etter seponering av kalsiumantagonisten, for den tredje pasienten er videre forløp ikke beskrevet.

Dekstropropoksyfen:
Irreversibel ototoksisitet har blitt rapportert etter inntak av store doser propoksyfen (130 mg hver annen time i 6 dager) (7). Pasienten fikk symptomer på alvorlig ataksi, tinnitus og døvhet samtidig med øye- og leddsymptomer. Vi har ikke funnet ytterligere rapporter om tinnitus i forbindelse med bruk av dekstropropoksyfen.

Vi har ikke funnet opplysninger om at interaksjoner mellom et eller flere av de medikamentene som pasienten bruker kan medføre tinnitus. På den annen side kan dette heller ikke utelukkes, da dokumentasjonen her sikkert er mangelfull.

Konklusjon:
Tinnitus er rapportert som bivirkning ved bruk av amitryptilin, verapamil og dekstropropoksyfen.

Referanser
  1. 1. McEvoy GK, editor. American Hospital Formulary Service (AHFS) Drug Information 1995: 1473.
  2. 2. FASS Läkemedel i Sverige 1995: 866-7.
  3. 3. Drugline database (Sverige) 1993; sp.nr. 09940.
  4. 4. Drugdex. Drug Evaluations. Verapamil. Micromedex Database 1974-1995; vol. 86.
  5. 5. FASS Läkemedel i Sverige 1995: 1026-7.
  6. 6. Narvaez M et al. Tinnitus with calcium-channel blockers. Lancet 1994; 343: 1229-30.
  7. 7. Lupin AJ, Harley CH. Inner ear damage related to propoxyphene ingestion. Can Med Assoc J 1976; 114: 596.