Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2003; spm.nr. 2588, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 28.11.2003

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Escitalopram og synkope

Dato for henvendelse: 28.11.2003

RELIS database 2003; spm.nr. 2588, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Jente, 17 år, starta behandling for depresjon 041103 med Cipralex (escitalopram), 5 mg x 1 første 4 dgr., deretter 10 mg x 1. Dessutan Tolvon 10 mg vesp for søvn. Pasienten besvimte 2. dag av beh. Tolvon (mianserin) vart seponert, Cipralex kontinuert og trappet opp til 10 mg x 1. Seinare besvimt 2 gonger. Ikkje observert krampar, ikkje urinavgang eller tungebitt. Cipralex er nå seponert. Er synkope tidlegere beskrevet som biverkniad ved behandling med Cipralex? Henvendelse fra sykehuslege.

SVAR: Cipralex inneheld escitalopram, som er S-enantiomeren av den selektive serotoninreopptakshemmaren citalopram. Synkope og hypotensjon vert rekna som meir eller mindre sjeldne biverknader ved behandling med SSRI-preparatene, inkludert citalopram. Nokre av de rapporterte tilfella gjeld overdosar. Synkope og/eller hypotensjon oppstår ofte ved oppstart eller seponering av SSRI-preparatene (1-2). Ein kaususrapport skildrar ei 60 år gamal kvinne som fikk synkope og bradykardi etter at ho 2 veker tidligare hadde byrja behandling med citalopram 20 mg per dag. Etter seponering gjekk symptoma tilbake i løpet av 48 timer (2).

I preparatomtalen for Cipralex angis postural hypotensjon som ein av biverknadane som også gjeld for heile den farmakoterapeutiske klassen SSRI (3). Svimmelhet er omtalt som ein hyppig førekomande biverknad for escitalopram (frekvens > 1/100, <1/10) (3-4), og er i kliniske studium funne å vere doseavhengig (4).

I WHOs biverknadsdatabase er det rapportert om 8 tilfelle av synkope (år 2003) som vert mistenkte å vere assosierte med bruk av escitalopram. Tilsvarande tal på rapportar for citalopram er 146 (år 1988-2003) (5). Tala på rapportar er absolutte tall og seier ikkje noe om frekvensen av biverknader ved bruk av medikamentet.

For Tolvon (mianserin) er det rapportert om 102 mistenkte tilfelle av synkope til WHOs biverknadsdatabase (5). Krampeanfall er skildra i samband med bruk av mianserin (6), men vi har ikkje funne rapportar i litteraturen om synkope. I eit stort legemiddelovervakningsstudium med mirtazapin (13554 pasientar), eit legemiddel som er i nær slektskap med mianserin, fikk 8 pasientar syncope som blei vurdert å ha mogleg årsakssamanheng med mirtazapin (7).

Konklusjon
Hypotensjon og synkope er skildra i samband med bruk av SSRI-preparata, men er relativt sjeldan førekomande. Symptoma oppstår oftast i samanheng med oppstart eller seponering. Det nye legemidlet escitalopram er S-enantiomeren av SSRI-preparatet citalopram, og kan forventast å ha liknande biverknadsprofil som dette. Det finst nokre få rapportar der escitalopram har vore mistenkt for å ha vore årsaka til synkope. Vi finn lite dokumentasjon om mianserin og synkope.


Referanser
  1. 1. Drugline database (Sverige) 1995; spm.nr. 11453.
  2. 2. Isbister GK et al. Citalopram-induced bradycardia and presyncope. Ann Pharmacother 2001; 35: 1552-5.
  3. 3. Statens legemiddelverk. Cipralex (SPC). http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (lest 03.12.2003).
  4. 4. Physicians' Desk Reference®. Lexapro (escitalopram). MICROMEDEX® Healthcare Series Vol. 118 expires 12/2003.
  5. 5. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 2.12.2003.
  6. 6. Drugdex® System. Drug evaluation. Mianserin. MICROMEDEX® Healthcare Series Vol. 118 expires 12/2003.
  7. 7. Biswas PN et al. The pharmacovigilance of mirtazapine: results of a prescription event monitoring study on 13554 patients in England. (Abstract). J Psychopharmacol 2003; 17(1): 121-6.