Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2003; spm.nr. 2611, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 18.12.2003

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Keppra og graviditet

Dato for henvendelse: 18.12.2003

RELIS database 2003; spm.nr. 2611, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Gynekolog ønsker opplysninger om bruk av Keppra (levetiracetam) under graviditet.

SVAR: Levetiracetam er et nytt antiepileptikum brukt som tilleggsbehandling ved partielle anfall. Det finnes begrenset med dokumentasjon om bruk av preparatet under graviditet.

I kliniske studier ble 23 kvinner gravide mens de sto på 1000 - 4000 mg levetiracetam. Åtte graviditeter resulterte i 9 friske barn (én med syndaktyli mellom 2. og 3. tå). Av de resterende graviditetene resulterte syv i spontanaborter, tre frivillige aborter, én ektopisk graviditet, én tapt for oppfølging og to pågikk fremdeles på rapporteringstidspunktet (1).

I en kasusrapport føder tre kvinner i alderen 24-25 år 3 friske barn etter å ha brukt levetiracetam 750 - 3000 mg som monoterapi gjennom hele svangerskapet (2).

Konklusjon
Data er foreløpig begrenset, men tyder ikke på signifikant høyere risiko for større misdannelser. Behandling med levetiracetam anbefales ikke under graviditet såfremt ikke risiko er nøye veiet opp mot nytte. Hvis aksidentell eksponering har skjedd tidlig i graviditeten er det ikke grunnlag for å anbefale svangerskapsavbrudd.

Referanser
  1. 1. Drugline database (Sverige) 2002; spm.nr. 19030.
  2. 2. Long L. Levetiracetam monotherapy during pregnancy: a case series. Epilepsy Behav 2003; 4(4): 447-8.