Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2004; spm.nr. 2739, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 30.03.2004

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Ensidig tinntus og hørselshallusinasjoner etter acetylsalisylsyre

Dato for henvendelse: 30.03.2004

RELIS database 2004; spm.nr. 2739, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En kvinnelig pasient har fått hørselshallusinasjoner. Tidligere tinnitus lokalisert til høyre øre. Bruker Albyl E (acetylsalicylsyre) 160 mg. Kan dette legemiddelet gi hørselskade og hallusinasjoner? Fra en lege ved en psykiatrisk avdeling.

SVAR: Acetylsalicylsyre har tre doseringsområder:

Hemmet plateaggregasjon < 300 mg/dag
Analgesi og antipyretisk 300-2400 mg/dag
Antiinflammatorisk 2400-4000 mg/dag

Antiinflammatorisk effekt sees helst ved høyere doser på 3 g eller mer. Plasmakonsentrasjon av salisylsyre bør være mellom 1, 0 og 1,8 mmol/L for å oppnå antiinflammatorisk effekt. Intoksikasjoner (toksiske raksjoner) sees vanligvis ved verdier over 2,2 mmol/L (1). Det er rapportert hørselstap og tinnitus ved verdier på 1,4 mmol/L. Det er store individuelle forskjeller mht. dette, og lavere konsentrasjoner kan nok forårsake tinnitus. Hos pasienter med eksisterende hørselsskade så kan derimot tinnitus være fraværende ved høyere konsentrasjoner. En sammenheng mellom dose/konsentrasjon og grad av ototoksisitet er foreslått (2).

Bivirkninger som øresus (tinnitus) og nedsatt hørsel gjenspeiles i de respektive produktomtaler (3). Det nevnes ikke for Albyl E 160 mg , men for Albyl-E 500 mg (som en mindre hyppig bivirkning). Ototoksisitet er assosiert med høyere doser over lang tid og sees særlig hos eldre pasienter. Hørselstap beskrives som reversibelt (4), men tilfeller av permanent skade er rapportert. I enkelte tilfeller har pasienter med Menier utviklet en hørselsforstyrrelse ved lav dose av aspirin.

NSAIDS hevdes å kunne forårsake psykiatriske symptomer hos pasienter uten forutgående psykiatisk sykdom, og hevdes å være en klasseeffekt. Endringer i mental status inkluderer depresjon, paranoia og hørsel- og synshallusinasjoner (5). Det er foreslått at legemidler med prostaglandinhemmende effekter (acetylsalicylsyre regnes som et tradisjonelt NSAID) kan forårsake schizofreniliknende symptomer og psykoser. Slike tilfeller har vist god prognose ved seponering av aktuelle legemiddel (6). Forøvrig vil hallusinasjoner være assosiert med en rekke andre sentralnervøse effekter i forbindelse med salicylat forgiftning ved konsentrasjoner over 2,8 mmol/L og inkludere forvirring, irritabilitet, opphisselse, og nedsatt orientering (7). I WHO bivirkningsdatabase finner jeg totalt 36 rapporter på acetylsalisylsyre og hallusinasjoner for perioden 1970-2003, når det gjelder hørselshallusinasjoner finner jeg 2 rapporter. Selv om disse data ikke kan brukes kvantitativt, så er det beskjedne tall mht. omfang av bruken.

Konklusjon
Acetylsalicylsyre kan gi tinnitus og hørselstap. Slike bivirkninger er helst assosiert med høyere doser over tid eller akutt forgitning med store doser. Hallusinasjoner og sentralnervøse effekter sees helst ved forgiftninger, men må regnes som sjelden ved bruk terapeutiske doser.

Referanser
  1. 1. Norsk legemiddelhåndbok 2001: 1037.
  2. 2. MARTINDALE - The Complete Drug Reference. Aspirin. MICROMEDEX(R) Healthcare Series Vol. 119 expires 3/2004.
  3. 3. Felleskatalogen 2003: 51-53.
  4. 4. http://www.merck.com/mrkshared/mmanual_home2/sec19/ch218/ch218a.jsp
  5. 5. Bass D. Psychiatric effects of nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Behavioral Medicine Briefs 2001; 16.
  6. 6. RELIS database 2001; sp.nr. 1591, RELIS Sør.
  7. 7. http://www.healthdigest.org/drugs/acetylsalicylic-acid.html.