Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2004; spm.nr. 2750, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 15.04.2004

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Alternativer til vorikonazol for behandling av aspergillose

Dato for henvendelse: 15.04.2004

RELIS database 2004; spm.nr. 2750, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Pasient født i 1919 fikk aspargillusinfeksjon i lungene og startet behandling med VFEND (vorikonazol). Etter utskrivelse fra sykehus rapporterte hjemmesykepleien at han hallusinerer. Forbedring få dager etter seponering av vorikonazol. Han trenger fortsatt behandling for aspergillose, hvilke alternativer finnes med tanke på risiko for hallusinasjoner? Henvendelse fra sykehuslege.

SVAR: Vorikonazol (VFEND) er et monotriazolisk antimykotikum som er effektivt mot et bredt spekter av sopparter, inkludert aspergillus (1). Hallusinasjoner er en hyppig bivirkning ved bruk av dette preparat (2).

Per i dag er amfotericin B oftest ansett som førstevalg ved behandling av invasiv aspergillose. Dette preparat er imidlertid forbundet med resistensproblemer og toksiske effekter (nyreskade, anemi, hypokalemi mm) (1,3a). Itrakonazol brukes ofte til pasienter med aspergillose som ikke responderer på amfotericin B (3b). Andre antimykotiske preparater som har vist lovende resultater ved invasive aspergillusinfeksjoner er vorikonazol, caspofungin og anidalofungin (1,3).

Vorikonazol (n=144) viste seg i en åpen, randomisert studie å være betydelig mer effektivt og sikkert i behandling av invasiv aspergillose sammenlignet med amfotericin B (n=133). Det nevnes imidlertid at 13 pasienter i vorikonazolgruppen fikk hallusinasjoner og forvirring sammenlignet med 5 i amfotericin B-gruppen (3c).

I en in vitro studie sammenlignet man MIC av vorikonazol, itrakonazol, amfotericin B, caspofungin og anidalofungin på ulike aspargillus-stammer, og fant at vorikonazol, anidalofungin og caspofungin gav lavest MIC (1). Lignende resultater for vorikonazol sammenlignet med amfotericin B og itrakonazol er også observert i en annen studie (3c). Forfatterne av førstnevnte studie konkluderer med at det er behov for flere studier, spesielt in vivo, med disse alternative antimykotika til behandling av invasiv aspergillose (1). I andre kilder refereres det til at vorikonazol, caspofungin og anidulafungin kan brukes til pasienter som ikke responderer på eller tåler behandling med amfotericin B eller itrakonazol (3d-e).

Hallusinasjoner er ikke oppgitt som bivirkning i preparatomtalene for andre antimykotika enn vorikonazol.

Av de nevnte antimykotiske preparatene er det kun itrakonazol (Sporanox) som finnes til peroral administrering, øvrige preparater må injiseres. Anidulafungin er ikke godkjent i Norge.

Konklusjon
Alternativer til vorikonazol ved behandling av invasiv aspergillose er itrakonazol, amfotericin B, caspofungin og anidulafungin. De to sistnevnte har imidlertid begrenset klinisk dokumentasjon. Hallusinasjoner er ikke oppgitt som bivirkning for andre preparater enn vorikonazol. Kun itrakonazol og vorikonazol finnes til peroralt bruk.

Referanser
  1. 1. Serrano MdelC et al. In vitro activity of voriconazole, itraconazole, caspofungin, anidulafungin (VER002, LY303366) and amphotericin B against aspergillus spp. Diagn Microbiol Infect Dis 2003; 45: 131-5.
  2. 2. Felleskatalog 2003: 1586-9.
  3. 3. Drugdex® System. Drug evaluation. a) Amphotericin B, b) Itrakonazole, c) Voriconazole, d) Caspofungin, e) Anidulafungin. MICROMEDEX® Healthcare Series Vol. 119 expires 3/2004.