Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1996; spm.nr. 277, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 19.06.1996

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Azatioprin, metotrexat og polynevropati

Dato for henvendelse: 19.06.1996

RELIS database 1996; spm.nr. 277, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Kan Imurel (azatioprin) eller Methotrexate (metotrexat) gi polynevropati? Henvendelse fra en lege ved et revmatismesykehus. Pasienten er kvinne født 1940. Har Stills sykdom. Pasienten har brukt Imurel i dose på 50 mg x 2, Prednison 10 mg x 1, Tenormin 50 mg x 1, Trisekvens Forte 1tbl. x 1 og Zocor 20 mg vesp. Pasienten begynner nå med Methotrexate 7.5 mg per uke. Legen ønsker å vite om polynevropati kan være en bivirkning av azatioprin eller metotrexat.

SVAR: Den vanligste bivirkningen (> 1/100) av azatioprin er en doseavhengig reversibel benmargshemming med leukopeni og trombocytopeni, og sjeldenere anemi (1,2,3).
Utvikling av polynevropati synes ikke å være en bivirkning av medikamentet i de kildene vi har undersøkt. Azatioprin har derimot blitt brukt alene, eller sammen med prednison, som behandling ved idiopatisk eller inflammatorisk demyeliniserende polynevropati (3).

Den vanligste bivirkningen (> 1/100) av metotrexat er benmargshemming med leukopeni, trombocytopeni og anemi. Vanlige bivirkninger er også assosiert med gastrointestinaltraktus, hud, lever og det urogenitale system. Bivirkningsfrekvensen og alvorlighetsgraden avhenger av tilført dose, eksposisjonstid og administrasjonsform (1,2,3). Nevrotoksisitet i form av kjemisk arachnoiditt, subakutt nevrotoksisitet og nekrotiserende demyeliniserende leukoencefalopati har blitt rapportert etter intratekal administrasjon av metotrexat (1,2,3). Polynevropati er rapportert etter intratekal behandling med metotrexat i kombinasjon med tiotepa (4)

Polynevropati er blitt rapportert ved adult Still`s sykdom hvor en pasient utviklet meningoencefalitt, sensorimotorisk perifer nevropati og uveit i sykdomsforløpet. De nevrologiske forandringene responderte på behandling med glukokortikoider (5).

Konklusjon
Polynevropati synes ikke å være en bivirkning av azatioprin i de kildene vi har undersøkt. Polynevropati er rapportert ved behandling med metotrexat, men da i kombinasjon med tiotepa og etter intratekal administrasjon.

Referanser
  1. 1. Felleskatalog 1995/96: 555-6(a), 748-51(b).
  2. 2. FASS. Läkemedel i Sverige 1995: 504-5(a), 647-50(b).
  3. 3. Drugdex. Drug Evaluation Monographs.. Azathioprine. Methotrexate. Micromedex Database 1974-1995; vol. 86.
  4. 4. Martin Algarra S et al. Severe polyneuropathy and motor loss after intrathecal thiotepa combination chemotherapy: description of two cases. Anticancer Drugs 1990; 1: 33-5.
  5. 5. Denault A, Dimopoulos MA. Meningoencephalitis and peripheral neuropathy complicating adult Still`s disease. J Rheumatol 1990; 17: 698-700.