Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2004; spm.nr. 2908, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 14.09.2004

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Metotreksat og kreatinin-stigning

Dato for henvendelse: 14.09.2004

RELIS database 2004; spm.nr. 2908, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Felleskatalogen oppgir at kreatinin stigning kan oppstå ved vanlig dosering av Metotrexat (metotreksat). Er dette tilfelle også ved dosering 1g/uke slik man gir ved psoriasis og revmatoid artritt? Er en slik stigning reversibel? Legen mener dette, men finner ikke noe om dette. Vedkommende har hatt noen pasienter med slik stigning, men preparatet er nylig startet opp i det aktuelle tilfellet, så om dette er forbigående vet man ikke. Fra en hudlege i spesialistpraksis.

SVAR: Lever og nyretoksisitet er hyppigere ved høy-dose behandling, men kan i sjeldnere tilfeller sees ved lavdosebehandling (1).

Ved lavdosebehandling kan man observere transiente stigninger i transaminaser, og man kan nok regne med at tilsvarende reversible stigninger i kreatinin kan sees slik man finner beskrevet i Felleskatalogen. Slike kan for eksempel sees ved oppstart med adskillig mindre toksiske legemidler som for eksempel ACE-hemmere. Det er relativt lite å finne om dette i kildene man har søkt i. Det viktigste rent praktisk er å forløpende monitorere pasienten mht. serum-kreatinin for å utelukke klinisk viktig endring i parameteren slik man antyder.

Referanser
  1. 1. MICROMEDEX(R) Healthcare Series Vol. 121 expires 9/2004.