Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2004; spm.nr. 2916, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 21.09.2004

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Furadantin og utslett

Dato for henvendelse: 21.09.2004

RELIS database 2004; spm.nr. 2916, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Kvinne, f. 1917, har gjennomgått en kur med Furadantin (nitrofurantoin) i 13 dager. Dagen etter seponering fikk hun utslett, ble knallrød på rygg, sete og noe på brystet. Kan Furadantin gi utslett etter seponering? Hun startet med Mycostatin (nystatin) dagen før hun seponerte Furadantin. Kan dette ha bidratt til utslettet? Pasienten har en historie med generell dermatitt i 1997. Legen spør om det bør anmerkes "cave Furadantin" for denne pasient.

SVAR: Furadantin
Furadantin (nitrofurantoin) er et kjemoterapeutikum med bredt antibakterielt spektrum, som omfatter både Gram-positive og Gram-negative bakterier. Bivirkninger forekommer hos ca. 1 % av pasientene. Reversible overfølsomhetsreaksjoner er de vanligste, hvor akutte og enkelte ganger alvorlige lungesymptomer dominerer (1a). Eksantem, urtikaria og kløe angis som mindre vanlige bivirkninger (1/100-1/1000).

I en kilde angis det at kløe, morbilliformt utslett og urtikaria ses av og til. Videre påpekes det at det foreligger dokumenterte tilfeller av erythema multiforme, erythema nodosum, eksfoliativ dermatitt og et lupus erythematosus-lignende syndrom (2).

I en annen kilde angis det at allergiske hudreaksjoner opptrer hos 1-2% av pasientene og at disse reaksjonene utgjør omtrent 21% av alle bivirkninger ved preparatet (3). Hudbivirkningene opptrer ofte sammen med andre reaksjoner, som feber, lungereaksjoner eller leverreaksjoner. Lesjonene presenteres ofte som kløe, makuløst, makulopapuløst eller vesikuløst utslett, urtikaria, angioødem og erythema multiforme (3). Frekvensen av alvorlige kutane reaksjoner (erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse) ved bruk av nitrofurantoin er anslått til 7 tilfeller per 100.000 pasienter (3).

Mycostatin
Mycostatin (nystatin) mikstur blir brukt mot orale og intestinale Candida-infeksjoner samt profylaktisk mot overvekst av Candida ved antibiotikabehandling. Nystatin blir i liten grad tatt opp fra tarmen. Utslett og urtikaria angis som mindre vanlige bivirkninger (1/100-1/1000) ved bruk av Mycostatin. I sjeldne tilfeller (<1/1000) kan preparatet utløse Stevens-Johnson syndrom (1b).

En kilde beskriver akutt generalisert pustuløs eksantem hos 3 pasienter etter oral nystatinbehandling. Videre undersøkelse viste en forsinket type hypersensitivitetsreaksjon mot nystatin (4). I et annet tilfelle utviklet en pasient veldefinerte, sirkulære hyperpigmenterte røde makula i panne, håndflate og håndledd to dager etter inntak av en enkelt tablett nystatin. Samme tilstand utviklet seg ved reeksponering (4).

Konklusjon
Både nitrofurantoin og nystatin kan forårsake hudreaksjoner. Risiko for dette synes å være størst ved bruk av nitrofurantoin. Selv om nystatin i liten grad tas opp fra tarmen har enkeltkasuistikker vist at preparatet kan gi hypersensitivitestreaksjon kort tid etter inntak av preparatet. Et eller begge angjeldende preparater kan ha bidratt til pasientens utslett.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler a) Furadantin (Sist endret: 14.03.2004) b) Mycostatin (Sist endret: 03.10.2001).
  2. 2. Breathnach SM, Hintner H, editors. Adverse Drug Reactions and the Skin 1992; 1st ed.: 164.
  3. 3. Dukes MNG, Aronson JK editors. Meyler's Side Effects of Drugs 2000; 14th ed.: 886.
  4. 4. Drugdex® System. Drug evaluation. Nystatin. MICROMEDEX® Healthcare Series Vol.121 expires 9/2004.