Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2004; spm.nr. 2975, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 02.11.2004

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Valg av antidepressiva etter tidligere utslett

Dato for henvendelse: 02.11.2004

RELIS database 2004; spm.nr. 2975, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Pasient med depresjon, suicidale tanker og noe panikkangst. Innlagt pga depresjon, brukt Seroxat (paroxetin) noen dager før innleggelse. Fra 26/10 startet i stedet med Cipralex (escitalopram) 5 mg økt til 10 mg med god effekt. 28/10 fikk pasienten Voltaren (diklofenak) og 29/10 Sobril (oxazepam). Fikk 17/11 et generelt makulopapuløst utslett og alle legemidler er seponert. Pasienten skal skrives ut i dag, og lege ønsker tips om valg av antidepressiva.

SVAR: De fleste legemiddelutløste utslett skjer innen 1 uke etter oppstart, men det finnes tilfeller med utslett som kan debutere 1-2 uker etter seponering. I det aktuelle tilfellet kan det godt være at Voltaren (diklofenak) har vært legemiddelet som har gitt utslett, men ikke-medikamentelle årsaker kan heller ikke ikke utelukkes. Dette er på teoretisk grunnlag, det kan godt være at klinisk vurdering tilsier en sikker drug eruption. Pasienten trenger et antidepressiva, og har respondert godt (dog etter kort tid?) på et SSRI. Er det risiko for kryss-reaksjoner med andre SSRI? Dette er ikke enkelt å svare på som man kan lese av de tre vedlagte utredningene (1-3). I disse finner man imidlertid forslag til strategi, nemlig å velge et antidepressiva som har forskjellig struktur og virkningsmekanisme. Hvis du mistenker at utslett er pga. Cipralex så vil ihverfall ny oppstart med samme legemiddel (escitalopram) eller det nært strukturelt beslektede citalopram være mindre gunstig. Fluoksetin, fluvoksamin, paroxetin, citalopram og sertralin er kjemisk en meget heterogen gruppe, men farmakologisk og klinisk er de mer like hverandre enn for eksempel TCA (1).

Referanser
  1. 1. Lingjærde O. Psykofarmaka. 2001; 4.utg: 283.
  2. 2. RELIS database 2003; sp.nr. 1015, RELIS Midt-Norge.
  3. 3. RELIS database 2003; sp.nr. 2605, RELIS Vest.
  4. 4. Drugline database (Sverige) 2003; sp.nr. 19883.