Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2004; spm.nr. 2988, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 10.11.2004

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Somadril, Mogadon og intoksikasjon

Dato for henvendelse: 10.11.2004

RELIS database 2004; spm.nr. 2988, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En lege arbeider nå ved hjerteavdelingen, intensiv hvor de tok hånd om en intoks pasient som hadde inntatt 15 x 350 mg Somadril (karisoprodol) og 4 Mogadon (nitrazepam). Da pasienten våknet hadde han ingen fokale nevrologiske utfall, CT cerebri normal. Vedkommende hadde ekspressiv afasi som varte i noen timer, lett sitring i kroppen. 12 timer senere var han i sin habitualtilstand. Benekter inntak av amfetamin/kokain siste 2-3 uker. Legen klarer ikke finne slike bivirkninger på disse stoffene. Kan RELIS hjelpe?

SVAR: Somadril inneholder karisoprodol som har meprobamat som aktiv metabolitt. Dette er et stoff som er nært beslektet med barbiturater, og det forventes additiv depressiv effekt på CNS sammen med nitrazepam.

Ikke overraskende så vil akutt overdose med meprobamat gi symptomer som man assosierer med overdose med barbiturater. Dette innebærer ulike grader av nedsatt bevissthet, og blant de nevrologiske bivirkninger man finner i oppslagsverk er bl.a. ataxia, uklar tale, nystagmus, kramper nevnt.

Vi sjekket bivirkningsdatabasen (WHO) for finne rapporter på karisoprodol og afasi eller meprobamat og afasi. Det var kun en rapport som viser assosiasjon mellom mebrobamat og afasi. Det dreier seg om yngre kvinne i USA som døde etter inntak av morfin, kodein og meprobamat. Man har ikke her uttalt seg om kausal sammenheng. Rapporten sendes henvender.

Vi kjenner lite til de kliniske detaljene, men det kan vel ikke utelukkes at pasienten har inntatt andre substanser som vi ikke kjenner, og som kan være relatert til hendelsesforløpet.

Referanser