Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2004; spm.nr. 2993, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 15.11.2004

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Metadon og seksuell dysfunksjon

Dato for henvendelse: 15.11.2004

RELIS database 2004; spm.nr. 2993, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Medisinsk endokrinologisk seksjon har fått henvendelse fra leder i Legemiddel Assistert Rehabilitering (LAR). Det er spørsmål om metadon påvirker seksualfunksjonen generelt, og om lav testosteronverdi er vanlig ledsagende fenomen til etablert metadonbehandling. Flere leger ute behandler sine LAR-pasienter med Atmos (testosteron) som subtsitusjon for lav egenproduksjon av testosteron.

For å kunne gi et klinisk riktig svar, må vi vite hvordan metadon virker på testosteronnivået, om det virker gjennom hypothalamisk feedback eller annet. Er det dokumentert fra produsent at tap av libido og impotens er kjente bivirkninger?

SVAR: Preparatomtalen for metadon omtaler nedsatt libido som en bivirkning ved metadonbehandling (1).

Nedsatt libido, ereksjonsforstyrrelse og retardert ejakjulasjon er vanlige komplikasjoner ved kronisk opiatmisbruk. De fleste studier som er gjort handler om heroin og metadon, men samme effekter gjelder for alle andre opiater (kodein, oksykodon, hydromorfon, propoksyfen osv). Disse studiene har vist en 61-92% insidens av nedsatt libido, en 62-70% insidens av retardert ejakulasjon og en 39-53% insidens av ereksjonsforstyrrelser hos heroinmisbrukere. Andre studier som har sammenlignet frekvensen av seksualdysfunksjon hos kronisk heroinmisbrukere med den hos metadonbrukere gir variable resultater. Tap av seksualfunksjon har vært en primær årsak til seponering av metadonopplegg.

Avanserte studier (med bruk av hyppigere plasmaprøver og radioimmuoassayteknikker) har vist en statistisk signifikant hemming av LH-sekresjon som følges av redusert testosteronproduksjon hos kronisk høydose heroin- og metadonbrukere. Opiat-stimulert frigjøring av prolaktin fra anterior pituitary er trolig en årsak til redusert serum-LH og testosteronnivå. Redusert testosteron- og LH-nivå, også generalisert CNS-depresjon medfører nedsatt libido, mens alfa-blokkerende effekt av opiater tenkes å være årsaken til retardert ejakulasjon. Opiat-induserte seksualdysfunksjoner er reversible ved seponering. Spontane og premature ejakulasjoner er vanlig ved detoksifikasjon av narkomane og hos pasienter som får opiatantagonister (2).

Ved Senter for metadonassistert rehabilitering i Oslo er erektil dysfunksjon hos menn i enkelttilfeller forsøkt behandlet med sildenafil eller testosteron plaster. Redusert libido hos kvinner har ikke vært behandlet medikamentelt ved dette senteret (3).

Konklusjon
Alle opiater inkusive heroin og metadon kan redusere libido. Mekanismen er trolig stimulering av prolaktinproduksjon. Økt plasmakonsenterasjon av prolaktin hemmer LH-sekresjonen og dermed reduserer plasmakonsentrasjon av testosteron. Disse forstyrrelsene er satt i sammenheng med redusert libido, og er også forsøkt behandlet.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverket. Metadon. http://www.legemiddelverket.no
  2. 2. Drugdex, Drug Evaluation. METHADONE. MICROMEDEX (R) Healthcare Series. http://www.healthcare.micromedex.com
  3. 3. Relis database; 1999. sp nr. 131; RELIS Nord-Norge.