Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2004; spm.nr. 3036, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 13.12.2004

 • RELIS Vest

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Risiko for penicillinallergi etter hudutslett av ampicillin

Dato for henvendelse: 13.12.2004

RELIS database 2004; spm.nr. 3036, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En pasient fikk eksematøst utslett (ikke urtikaria) ca. 4 dager etter avsluttet kur med Pondocillin (pivampicillin). Kan man behandle pasienten med en annen type penicillin eller er det risiko for kryssreaksjon pga penicillinallergi?

SVAR: Pivampicillin er pivalinsyreesteren av ampicillin som hydrolyseres til ampicillin i forbindelse med absorbsjonen. Det er et semisyntetisk penicillin med utvidet spekter, og tilhører gruppen aminopenicilliner (ampicillin, pivampicillin og amoksicillin) (1-2).

Immunologiske hudreaksjoner av penicilliner
Immunologiske hudreaksjoner etter inntak av betalaktamantibiotika (penicilliner, cefalosporiner, karbapenemer, monobaktamer) er hyppige. Betalaktamene er lavmolekylære og må kobles sammen med et protein eller en makromolekylær struktur for å kunne utløse en immunologisk respons. Hypersensitivitetsreaksjoner kan opptre kort tid etter intak av disse legemidlene (straksreaksjoner) eller de kan være forsinket (3-4). Straksreaksjoner er IgE-medierte og gir oftest urtikarielle utslett eller anafylaktiske reaksjoner, mens utslett som oppstår senere kan være medierte av T-celler. Immunologisk utløste kryssreaksjoner forekommer mellom ulike penicilliner og i noen tilfeller også mellom penicilliner og cefalosporiner (3).

Hudreaksjoner av ampicillin
Makulopapuløst/erytematøst utslett forekommer spesielt hos pasienter som behandles med ampicillin eller amoxicillin (5) og oppstår hos 5-10% av pasientene (6). Dette ser ikke ut til å ha allergisk årsak, bl.a. fordi utslettet forsvinner spontant også ved fortsatt behandling og hudtester er oftest negative (5-6). De makulopapulære utslettene av ampicillin ligner på meslinger eller rubella og opptrer ca. 4-5 dager etter oppstart av behandlingen (7), men er også observert opp til 5 dager etter seponering. Makulopapuløst utslett av ampicillin ser ut til å være doserelatert og forekommer hyppigere hos kvinner enn hos menn (8). Pasienter med virale infeksjoner, som mononukleose eller cytomegalovirus, har en høyere insidens av denne type utslett (forekommer hos 69-100% av disse pasientene) (7-8). Urtikariell reaksjon av ampicillin forekommer hos ca. 1% av pasientene og slike reaksjoner tyder på en IgE-mediert generell penicillinallergi (7).

Mekanismen for ampicillinindusert makulopapulært utslett er ikke kjent, men anses altså ikke å være immunologisk mediert. Utslettet antas å delvis kunne forårsakes av urenheter i ampicillinet, som kan oppstå i tilvirkningsprosessen. Man har sett at preparater med ampicillin som er polymer-frie har en lavere insidens av makulopapuløst utslett. Det er også foreslått at utslettet kan være forårsaket av en toksisk mekanisme, assosiert med nærvær av abnormale lymfocytter (8).

En kilde oppgir at makulopapulært utslett som har oppstått i forbindelse med ampicillinbehandling ikke er en kontraindikasjon for videre behandling med ampicillin eller andre penicilliner, siden dette ikke er en allergisk respons (8). En annen kilde oppgir det samme, men anbefaler å unngå ny behandling med ampicillin (9). En urtikariell reaksjon på ampicillin indikerer at det foreligger en allergi og i disse tilfellene vil fremtidig behandling med ampicillin eller andre penicilliner være kontraindisert (8).

I det aktuelle tilfellet ser det ut til at pasienten har hatt et ikke-allergisk utslett som er typisk for ampicillin. Det kan ikke forutsies om pasienten også vil få utslett eller andre reaksjoner av andre type penicilliner, men i følge flere kilder anses ikke penicillinbehandling som kontraindisert. Videre behandling av den aktuelle pasienten må vurderes av behandlende lege.

Konklusjon
Pasienter som hatt immunologisk medierte hudreaksjoner på penicilliner har økt risiko for at reaksjonen oppstår på nytt ved eksponering for andre typer penicillin eller cefalosporiner. Aminopenicillinene ampicillin og amoxicillin kan imidlertid gi en spesifikk type ikke-allergisk utslett som er makulopapuløse og som opptrer etter noen dagers behandling. Siden denne type reaksjoner ikke er immunologisk utløste anses ikke fremtidig behandling med andre type penicilliner som kontraindisert til pasienter som fått denne type reaksjon.

Referanser
 1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Pondocillin. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 04.11.2003).
 2. 2. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. http://www.legemiddelhandboka.no (14.12.2004).
 3. 3. Blanca M et al. Side-chain-specific reactions to betalactams: 14 years later. Clin Exp All 2002; 32: 192-7.
 4. 4. Dukes MNG, Aronson JK editors. Meyler's Side Effects of Drugs 2000; 14th ed.: 785-7, 794-5.
 5. 5. Penicillin allergy. Drug Ther Bull 1996; 34(11): 87-8.
 6. 6. Breathnach SM, Hintner H, editors. Adverse Drug Reactions and the Skin 1992; 1st ed.: 141.
 7. 7. Drugline database (Sverige) 1993; spm.nr. 10534.
 8. 8. Klasco RK (Ed): Ampicillin (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (14.12.2004).
 9. 9. Drugline database (Sverige) 1989; spm.nr. 06701.