Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2005; spm.nr. 3084, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 12.01.2005

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Vinblastin og risiko for synsnedsettelse

Dato for henvendelse: 12.01.2005

RELIS database 2005; spm.nr. 3084, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Vinblastin og risiko for nedsatt visus. Fra en barnelege.

SVAR: Nevrotoksisitet er den vanligste bivirkningen for vinca-alkaloider. Vinblastin gir et lignende spektrum av nevrotoksisitet som vinkristin, men dette sees sjeldnere for vinblastin fordi myelosuppresjon er dose-begrensende for dette stoffet (1). For dette legemiddelet er nevrologiske bivirkninger mindre uttalte, og er sjelden årsak til dosereduksjon og seponering. Dette kan mulignes forklares ved ulik membranpermeabilitet og ulik bindingsaffinitet til tubulin i celler (2). Hjernenerver kan affisieres med ptose og diplopi som vanligste manifestasjoner.

I WHO`s bivirkningsdatabase finner man totalt 1 melding om nevrologiske bivirkninger i perioden 1985-2004, og 7 meldinger om synsforstyrrelser. I flere av disse rapportene var flere andre potente legemidler involvert og data fra denne kilden kan brukes kvalitativt, ikke kvantitativt til å uttale seg om frekvens (3).

Konklusjon
Konklusjon synes å være at nevrotoksisitet er dosebegrensende for vinkristin, mens hematologiske bivirkninger er mest framtredende for vinblastin.

Referanser
  1. 1. Dollery C, ed. Therapeutic Drugs. 1999; 2nd ed.: V34-V37.
  2. 2. Cytostatika. Medikamentell kreftbehandling. 1999; 6.utg. 189.
  3. 3. WHO bivirkningsdatabase; søk: 12.01.2004.