Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2005; spm.nr. 3204, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 12.04.2005

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Trimetoprim og aseptisk meningitt

Dato for henvendelse: 12.04.2005

RELIS database 2005; spm.nr. 3204, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Kvinnelig pasient født -33. Tidligere stort sett frisk bortsett fra angina og atrieflimmer, bruker for dette Pravachol (pravastatin) Albyl-E (acetylsalisylsyre) og Sotacor (sotalol, samme dosering siden 2001). Innlagt i 2003 med nedsatt bevissthet, noe nakkestivhet, lysskyhet og blakket spinalvæske med celler 1140, protein 3,7, glukose 3,4 (serum ), CPR max 100, febril. Negativ dyrkning og gramfarging av spinalvæske. Fikk Trimetoprim (trimetoprim) mo urinveisinfeksjon (UVI) 4 timer før symptomdebut. Konkludert med sannsynlig bakteriell meningitt, behandlet med Claforan (cefotaksim). Bedring ila få dager, utskrevet i velbefinnende. Frisk frem til april 2005. Da innlagt med samme sykdomsbilde, symptomdebut timer etter inntak av trimetoprim for UVI. CRP 49, febril, kom seg til neste dag. Dyrkning spinalvæske negativ, celler 671, glukose 2,7 (serum), protein 4,0. Behandlet med Aciklovir (aciklovir) og Rocephalin (ceftriaxon). EEG normalt. Kvinnen har ikke fått trimetoprim utenom disse to gangene.

Spørsmål:
Er sykehistorien forenelig med andre beskrivelser av aseptisk meningitt etter trimetoprim?
Er det rapportert mange slike tilfeller?
Mulig å verifisere diagnosen bortsett fra ved provokasjonstest?
Skal dette rapporteres som bivirkning? Fra en en lege ved et sentralsykehus.

SVAR: Aseptisk meningitt er rapportert som en sjelden bivirkning av trimetoprim (1).

Legemiddelindusert aseptisk meningitt er beskrevet i en oversiktsartikkel basert på søk i MEDLINE inntil juni 1998. Artikkelen omfatter totalt 154 tilfeller av legemiddelindusert aseptisk meningitt hvorav 10 tilfeller etter bruk av trimetoprim og 20 tilfeller etter bruk av trimetoprim/sulfametoksazol. Kliniske tegn ved aseptisk meningitt er uavhengig av induserende legemiddel og omfatter oftest hodepine, feber, meningisme og endret mental status. Disse sammenfaller med kliniske tegn ved baktriell meningitt og kan ikke alene brukes ved differentialdiagnostisering. Ved aseptisk meningitt vises det i cerebrospinalvæsken en celleøkning fra flere hundre til flere tusen celler pr kubikkmillimeter, økt proteinverdi og normal til lav glukose. Tidsintervallet fra legemiddelinntak til symptomdebut varierer fra 10 minutter til 10 dager ved reaksjon på antibiotika i denne oversikten. Etter seponering av det utløsende legemidlet var det rask og fullstendig bedring i alle tilfellene. Rask bedring (1-5 dager) taler for legemiddelindusert aseptisk meningitt fremfor viral meningitt som oftes bedres først etter 10-14 dager (2).

Fotosensitivitet er sjelden rapportert, men er beskrevet i et tilfelle med aseptisk meningitt etter bruk av trimetoprim hos en 15-åring. I dette tilfellet var det også sett raskere symptomdebut og kraftigere respons for hver eksponering (3). Raskere symptomdebut ved gjentatt eksponering var ikke sett i oversiktsartikkelen (2).

I WHOs internasjonale bivirkningsdatabase er det i tidsrommet 1997 - 2004 funnet 8 rapporter om aseptisk meningitt etter bruk av trimetoprim *(4). Dette er absolutte tall som ikke sier noe om frekvensen.

Det er ikke funnet litteratur som beskriver hvordan diagnosen kan bekreftes uten provokasjon. Økt produksjon av interleukin-6 er foreslått som mekanisme bak trimeptoprimutløst systemisk reaksjon med feber, uvelhet, hode- og ryggsmerter og hjernehinneirritasjon (5). Måling av interleukin-6-produksjon er ikke vurdert i diagnostisk øyemed.

Hjerte-karlidelser eller pasientens andre legemidler er ikke assosiert med aseptisk meningitt (2).

Legemiddelindusert aseptisk meningitt en sjelden bivirkning som anbefales meldt for å gi økt data om assosiasjonen.

Konklusjon
Aseptisk meningitt er en sjelden bivirkning av trimetoprim. Pasientens kliniske symptom og funn i cerebrospinalvæsken er forenlig med trimetoprimindusert aseptisk meningitt. De to tilfellene av aseptisk meningitt hos denne kvinnen anbefales meldt som bivirkning.

* WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at dataene ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet eller dokumenterer en sikker sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Trimetoprim. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 08.10.2004).
  2. 2. Moris G, Garcia-Monco JC. The challenge of drug-induced aseptic meningitis. Arch Intern Med. 1999 Jun 14; 159(11): 1185-94.
  3. 3. Redman RC 4th et al. Trimethoprim-induced aseptic meningitis in an adolescent male.
  4. 4. Pediatrics. 2002 Aug; 110(2 Pt 1): e26.
  5. 5. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 19.04.2005.
  6. 6. Antonen J et al. Increased in vitro production of interleukin 6 in response to trimethoprim among persons with trimethoprim induced systemic adverse reactions. J Rheumatol. 1999 Dec; 26(12): 2585-90. (Abstract).