Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2005; spm.nr. 3328, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 21.07.2005

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Polyfarmasi og vitiligo

Dato for henvendelse: 21.07.2005

RELIS database 2005; spm.nr. 3328, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Kvinnelig pasient på 62 år har i løpet av de siste 3 månedene utviklet symmetrisk vitiligo i lysker, på øvre bryst og flekkvis på strekkside av ekstremiteter. Hun bruker følgende legemidler; Diovan comp (valsartan), Lipitor (atorvastatin), Levaxin (levotyroksin), Albyl-E (acetylsalicylsyre), Cipralex (escitalopram), Tenormin (atenolol) og Nexium (esomeprazol). Cipralex er brukt i 4 mnd. Kan noen av disse legemidlene gi vitiligo? Henvendelse fra allmennpraktiker.

SVAR: I epidemiologiske studier er prevalensen av vitiligo estimert til 0,5-1% (1) og man har sett at forekomsten er høyere hos pasienter med autoimmun tyroideasykdom enn i den øvrige populasjonen (2).

Ved omfattende litteratursøk har RELIS ikke kunnet finne en klar sammenheng mellom pasientens legemidler og vitiligo. Det er ikke funnet publiserte studier eller kasusrapporter som tilsier en slik sammenheng. I WHO sin bivirkningsdatabase* finnes det ingen rapporter på vitiligo og valsartan (Diovan comp) eller escitalopram (Cipralex). Det finnes rapporter på ett tilfelle av vitiligo ved bruk av ASA (Albyl-E) og ett ved bruk av esomeprazol (Nexium), 2 tilfeller hver ved bruk av atorvastatin (Lipitor), hydroklortiazid (Divoan comp) og levotyroksin (Levaxin). 5 tilfeller av vitiligo er rapportert ved bruk av atenolol (Tenormin) (3).

Konklusjon
Det må anses som lite sannsynlig at pasientens vitiligo skyldes de ovenstående legemidlene.

*) WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at dataene ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet eller dokumenterer en sikker sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen.

Referanser
  1. 1. Kovacs SO. Vitiligo. J Am Acad Dermatol 1998;38:647-66.
  2. 2. Basaria S, de Beur SJ. The white butterfly. Lancet 2002;360:1639.
  3. 3. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 26.07.2005.