Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2005; spm.nr. 3386, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 31.08.2005

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Melatonin ved vinterdepresjon

Dato for henvendelse: 31.08.2005

RELIS database 2005; spm.nr. 3386, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Allmennlege har en pasient som ønsker melatonin for behandling av vinterdepresjon. Så vidt legen vet, bør man ikke behandle lengre enn en måned med melatonin. Hva mener RELIS?

SVAR: Melatonin er et endogent hormon som hos mennesket syntetiseres i corpus pinale og i retina. Endogen melatoninproduksjon hemmes kraftig av lys og trigges av mørket, noe som fører til at det frigjøres hovedsakelig om kvelden og natten. Hormonet er spesielt viktig for regulering av døgnrytmen (1).

Flere av teoriene bak mekanismene for vinterdepresjon, som på engelsk oversettes til Seasonal Affective Disorder, er basert på antatte endringer i den biokjemiske døgnrytmen. Tidspunktet for og varigheten av melatoninsekresjon synes å påvirkes av lengden på dag og natt. Hos personer som lider av vinterdepresjon har man sett en forsinket og forlenget periode av melatoninsyntese om natten, noe som igjen kan føre til at melatoninnivåene er forhøyet om dagen. Likevel, selv om man har sett slike faseforskyvninger i døgnproduksjonen av melatonin hos pasienter med vinterdepresjon, er det usikkerhet knyttet til betydningen av melatonin i sykdommen (2).

Når det gjelder dokumentasjon av substitusjon med melatonin, er denne best for ulike søvnforstyrrelser. Likevel er ikke denne god nok til at melatonin kan anbefales ved insomni. En av årsakene til at ikke finnes gode studier av melatonin er fordi det ikke er patentert og selges som kosttilskudd i bl.a USA. Dette gjør det mindre økonomisk interessant for legemiddelindustrien å utføre større studier på substansen (1). Når det gjelder bruk av melatonin ved vinterdepresjon er det i litteraturen konkludert med at dette bør gjøres med forsiktighet. Videre er det sagt at lysterapi er den behandlingen som er å anbefale fordi den har vist seg å være effektiv og nesten uten bivirkninger (2).

Vi har forøvrig ikke funnet litteratur som omtaler langtidsbruk av melatonin med hensyn til bivirkninger ol. på et mer generelt grunnlag.

Konklusjon
Det er ikke tilstrekkelig dokumentasjon for at melatonin er å anbefale mot vinterdepresjon. Når det gjelder langtidsbruk av melatonin er det ikke funnet litteratur som omtaler dette.

Referanser
  1. 1. Roland PD. Melatonin - bruk og misbruk. Tidsskr Nor Lægeforen. 2001;121(12):1498-9.
  2. 2. Miller AL. Epidemiology, etiology, and natural treatment of seasonal affective disorder. Altern Med Rev. 2005;10(1):5-13. Review.