Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2005; spm.nr. 3445, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 04.10.2005

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Lamictal og vitiligo

Dato for henvendelse: 04.10.2005

RELIS database 2005; spm.nr. 3445, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En pasient med kjent vitiligo har siden juni brukt lamotrigin (Lamictal) pga tilbakevendende depresjon. Hun rapporterer om økt aktivitet/utbredelse av vitiligo, og hun lurer på om det kan være en sammenheng med medikamentbruken? Hun bruker i tillegg escitalopram (Cipralex) 10 mg, og levotyroksin (Levaxin) pga hypotyreose. Henvendelse fra psykiater.

SVAR: På bakgrunn av epidemiologiske studier er prevalensen av vitiligo estimert til 0,5-1% (1) og man har sett at forekomsten er høyere hos pasienter med autoimmun tyroideasykdom enn i den øvrige populasjonen (1,2). Autoimmun destruksjon av melanocyttene er involvert i patogenesen av vitiligo (2).

Ved omfattende litteratursøk har RELIS ikke kunnet finne dokumentasjon på at pasientens legemidler er kjent for å utløse eller forverre vitiligo. Det er i WHO sin bivirkningsdatabase* for øvrig rapportert inn fem tilfeller av vitiligo ved bruk av lamotrigin og to tilfeller ved bruk av levotyroksin. Dette er så få rapporter at tilfellene like gjerne kan ha oppstått ved tilfeldighet. Det er ingen rapporter på vitiligo og escitalopram i bivirkningsdatabasen.

Konklusjon
Det er ikke funnet noen dokumentasjon som tilsier at pasientens vitiligo kan foverres av noen av de aktuelle legemidlene, men en slik sammenheng kan dog ikke ekskluderes fullstendig i og med at litteraturen kan være mangelfull. Videre kan pasientens vitiligo muligens sees i sammenheng med tyroideasykdommen.

*) WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at dataene ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet eller dokumenterer en sikker sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen.

Referanser
  1. 1. Kovacs SO. Vitiligo. J Am Acad Dermatol 1998;38:647-66.
  2. 2. Basaria S, de Beur SJ. The white butterfly. Lancet 2002;360:1639.
  3. 3. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 05.10.2005.