Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2005; spm.nr. 3454, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 14.10.2005

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Bivirkninger av Ceftriaxon

Dato for henvendelse: 14.10.2005

RELIS database 2005; spm.nr. 3454, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En sykehusavdeling har en pasient med nevroborreliose (9 år) som har fått 2 doser Rocephalin (ceftriaxon). Etter 2. dose fikk han magesmerter, litt kvalme. Etter noen timer hematuri, 12 t etter anurisk (kommer såvidt litt blod) og kreatininstigning. Kjent bivirkning av Rocephalin? Fra en lege.

SVAR: I preparatomtalen for ceftriaxon er diaré, kvalme, oppkast, stomatitt og glossitt beskrevet som vanlige gastrointestinale bivirkninger. Symptomatisk utfelling av kalsium ceftriakson i galleblæren er en mindre vanlig bivirkning. Av nyrebivirkninger er oliguri nevnt som mindre vanlig, hematuri som sjelden og utfelling av kalsium -ceftriaxon i nyrene som en svært sjelden bivirkning ved ceftriaxonbehandling (1).

Ceftriaxon-assosiert nefrotoksisitet er ikke et hyppig forekommende fenomen, selv om lav-molekulær proteinuri er rapportert ved ceftriaxonbehandling. Det finnes også rapporter om nefrotoksisitet, spesielt når dette kombineres med aminoglykosider. Krystalluri og nefrolitiasis er også rapportert (2).

Ceftriaxon-assosiert nefrolitiasis og galleslagg er diskutert i noen artikler (3,4). Det er beskrevet en kasuistikk i en artikkel (4) hvor en 14 år gammel gutt som ble behandlet med 4g/d ceftriaxon og metronidazol for en epidural abscess, utviklet magesmerter, kvalme, mikroskopisk hematuri, kreatininstigning og anuri 8 dager etter oppstart av behandlingen. Ved CT-abdomen ble det påvist høy-densitet materiale i galleblæren og i kollektingsystemet av begge nyrer og begge uretere. Ceftriaxon ble seponert. Cystoskopisk intervensjon var nødvendig for behandling av obstuksjonen i dette tilfellet men prosessen er vanligvis selvbegrensende.

Antibiotika-behandling av barn med E.coli-infeksjon øker risiko for hemolytisk-uremisk syndrom (HUS)(5). HUS er en syndrom hvor antallet trombocytter faller raskt, røde blodlegemer hemolyseres og nyrefunksjonen stoppes. Tilstanden er sjelden men kan forekomme ved visse bakterielle infeksjoner og visse legemidler (f.eks mitomycin). Nyfødte, småbarn og gravide kvinner er mest utsatte (6).

Konklusjon
Pseudolitiasis (slagg) i gallesystemet er en velkjent bivirkning av ceftriaxon, mens nefrolitiasis er en svært sjelden og alvorlig tilstand. Ceftriaxon-indusert nefrolitiasis kan ofte medføre nedsatt nyrefunksjon. Prosessen er vanligvis selvbegrensende ved seponering av legemidlet. Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS) er en annen tistand som kan forekomme ved antibakteriellbehandling spesielt hos småbarn. Det finnes imidlertid ingen rapporter om assosiasjon mellom ceftriaxon og HUS.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Ceftriaxon. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 08.08.2005.
  2. 2. Avci Z et all. Nephrolithiasis associated with ceftriaxone therapy: a prospective study in 51 children. Arch Dis Child. 2004 Nov;89(11):1069-72.
  3. 3. de Moor RA, Egberts AC, Schroder CH. Ceftriaxone-associated nephrolithiasis and biliary pseudolithiasis. Eur J Pediatr. 1999 Dec;158(12):975-7. Review.
  4. 4. Prince JS, Senac MO Jr. Ceftriaxone-associated nephrolithiasis and biliary pseudolithiasis in a child. Pediatr Radiol. 2003 Sep;33(9):648-51. Epub 2003 Jun 26.
  5. 5. Wong CS et all. The risk of the hemolytic-uremic syndrome after antibiotic treatment of Escherichia coli O157:H7 infections. N Engl J Med. 2000 Jun 29;342(26):1930-6.
  6. 6. Mark H. Beers, MD, Editor-in-Chief. The Merk manual of medical information. Second home edition online. Bleeding and clotting disorders. Thrombocytopenia.