Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2005; spm.nr. 3582, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 20.12.2005

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Avodart og infertilitet

Dato for henvendelse: 20.12.2005

RELIS database 2005; spm.nr. 3582, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Henvendelse fra allmennpraktiker angående en pasient som bruker Avodart (dutasterid) 0,5 mg, 1/4 tablett daglig mot håravfall. Kjenner RELIS til om det er problemer med bruk av denne i forhold sædkvalitet og barneønske?

SVAR: Dutasterid (Avodart) reduserer sirkulerende nivå av dihydrotestosteron (DHT) ved å hemme både type 1 og type 2 isoenzymer av 5-alfa-reduktase, som er ansvarlig for omdannelsen av testosteron til 5-alfa-DHT. Effekten av dutasterid på hårvekst ble ikke formelt studert under Fase III programmet, men 5-alfa-reduktase hemmere kan redusere hårtap og indusere hårvekst hos pasienter med hårtap etter mannlig mønster (alopecia androgenica) (1).

På bakgrunn av bivirkningsdata fra de kliniske studiene og etter markedsføring, er følgende bivirkninger og frekvenser omtalt i preparatomtalen for dutasterid; nedsatt libido (3.7%), ejakulasjonsforstyrrelser (1.8%) og impotens (6.0%) (1). I litteraturen er det sagt at man forventer at dutasterid gir de samme seksuelt relaterte bivirkningene som finasterid (Proscar) ettersom de er knyttet til den farmakologiske virkningen av legemidlene. Man har erfart at finasterid kan føre til seksuell dysfunksjon slik som rapportert for dutasterid, men legemiddelet har også vært assosiert med forstyrrelser i spermatogenesen og infertilitet (2,3). I følge kasuistikker har menn som har brukt finasterid både fått abnormal sperm og spermkonsentrasjoner og der seponering av legemidlet har ført til bedringer. Til en viss grad har det syntes som de seksuelle bivirkningene av finasterid har vært doserelatert. Finasterid gitt i doser for alopecia androgenica (1 mg) har av enkelte hevdet å ikke påvirke spermatogenesen i samme grad som doser brukt for benign prostatahyperplasi (5 mg). Dette er imidlertid tilbakevist av andre forfattere som har sett at legemidlet har bidratt til forstyrrelser i spermatogenesen og infertilitet i lavere doser (3).

Ønsker til slutt å gjøre oppmerksom på at Avodart etter vår kjennskap kun finnes på markedet som kapsler i 0,5 mg, og det synes litt bemerkelsesverdig om pasienten tok kun ¼-dels kapsel ettersom disse vanskelig lar seg dele.

Konklusjon
Ettersom dutasterid ikke har alopecia androgenica som godkjent indikasjon, finnes det heller ingen systematisk oversikt over legemidlets bivirkningsprofil i doser til den indikasjonen. Det er ukjent hvorvid de seksuelt relaterte bivirkningene er doserelatert, men nedsatt libido, ejakulasjonsforstyrrelser og impotens er kjente bivirkninger av legemiddelet i doser brukt til behandling av BPH. Det er ikke rapportert at dutasterid påvirker spermatogenesen, men dette er kjent for 5-alfa-reduktase hemmeren finasterid.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Avodart. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 30.11.2005).
  2. 2. Glina S, Neves PA et al. Finasteride-associated male infertility. Rev Hosp Clin Fac Med Sao Paulo 2004;59(4):203-5
  3. 3. Nehra A. Selecting therapy for maintaining sexual function in patients with benign prostatic hyperplasia. BJU Int 2005;96(3):237-43.