Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 3667, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 14.02.2006

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

TIA og valproatbehandling

Dato for henvendelse: 14.02.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 3667, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Er det rapportert at transitorisk iskemisk attakk (TIA) kan være en mulig bivirkning av valproatbahandling? Spørsmål fra lege.

SVAR: Ved søk i medisinske databaser (Micromedex og Pubmed) og i preparatomtalen for valproat har vi ikke funnet noe som indikerer at valproat kan gi TIA som bivirkning.

I WHO sin bivirkningsdatabase finnes det ingen rapporter på TIA ved bruk av valproat (1).

Konklusjon
Ved omfattende søk i litteraturen har vi ikke funnet noe som indikerer at valproat kan gi TIA som bivirkning.

Referanser
  1. 1. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 15. februar 2005.