Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1996; spm.nr. 367, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 13.12.1996

 • RELIS Vest

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Losec til barn

Dato for henvendelse: 13.12.1996

RELIS database 1996; spm.nr. 367, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Henvendelse fra en farmasøyt som ønsker informasjon om erfaringer ved bruk av Losec (omeprazol) til barn med refluksøsofagitt.

SVAR: Det er generelt begrenset erfaring med behandling av barn med omeprazol (1). Det anbefales derfor forsiktighet ved langvarig behandling.

I en studie (2) fant man at farmakokinetiske parametre hos barn var tilsvarende til de man fant hos voksne ved administrasjon av omeprazol intravenøst. Medikamentet ble godt tolerert hos 13 barn i aldersgruppen 0.3 til 19 år. Dosen som ble gitt varierte mellom 36.9 til 139 mg per 1.73 m-2 kroppsoverflate.

Femten pasienter (0.8-17 år) med alvorlig gastroøsofageal reflukssykdom ble behandlet med omeprazol (3,4). Alle pasientene hadde patologisk gastroøsofageal refluks ved intraøsofageal pH måling. Omeprazol ble så titrert i hvert barn med økende doser inntil 24 timers intraøsofageal pH var normalisert. Etter 3-6 mnd. var alle pasientene symptomfrie, og hadde få eller ingen tegn på øsofagitt. Dosene som var nødvendige for denne effekten var i området 0.7-3.3 mg / kg / dag.

En rapport (5) beskriver behandling av 3 barn (8-15 år) med alvorlig gastroøsofageal reflukssykdom demonstrert ved endoskopi. Omeprazol ble gitt i doseringen 40 mg x 1 i fire uker inntil tilheling med en fortsatt vedlikeholdsbehandling på 20 mg x 1. Pasientene responderte på behandlingen både symptomatisk og objektivt. Alle pasientene hadde initielt anemi som ble korrigert pga. behandlingen med omeprazol.

Behandling med omeprazol ble sammenlignet med høy dose ranitidin i behandling av alvorlig gastroøsofageal reflukssykdom hos 32 barn i alderen 6 mnd til 13.4 år. I dette studiet (6) var tilheling av øsofagitt og reduksjon i symptomer sammenlignbar mellom pasienter som fikk høye doser ranitidin (20 mg / kg / dag) og standard doser av omeprazol (40 mg / dag /
1.73 m-2). Forfatterene konkluderte med at begge behandlingsformer var effektive og sikre.

En 7 år gammel gutt med øsofagitt med ulcerasjoner som ikke hadde respondert på 2 mnd. behandling med en H-2 reseptor antagonist, ble symptomfri i løpet av 3 dager og fikk objektiv tilheling av sin øsofagitt etter 8 ukers behandling med omeprazol i dosering på 10 mg x 1 (7).

Optimal dosering av omeprazol ved behandling av barn med refluks øsofagitt diskuteres fremdeles og det eksisterer nok forskjeller mellom aldersgrupper, sykdomsgrupper og ikke minst individuelle forskjeller fra pasient til pasient. Enkelte fremhever 24-timers intragastrisk pH måling som en metode for å titrere seg til optimal dosering (8).

I en nylig publikasjon (9) studerte man effekten av omeprazol i behandling av refraktære (liten respons på annen behandling) syre-relaterte sykdommer hos 13 barn i alderen 3-18 år. Fem av barna hadde refluks øsofagitt. Gjennomsnittlig dose av omeprazol var 0.6 mg / kg per dag (0.3-0.7 mg / kg per dag). Forfatterene konkluderte med at omeprazol var et effektivt alternativ ved korttids behandling av slike sykdommer, og at en dose på 0.6 mg / kg per dag synes å være optimal hos de fleste pasienter.

I de fleste av disse studiene er det ikke observert alvorlige bivirkninger ved bruk av omeprazol. Frekvens og type bivirkninger observert hos barn synes å tilsvare det som er observert hos voksne. De hyppigste bivirkningene (>1 / 100) ved bruk av omeprazol er relatert til mage-tarmkanalen, og inkluderer bl.a. abdominalsmerter, gassdannelse, forstoppelse og diare (10). Økte nivåer av gastrin er observeres ved bruk av omeprazol, og det er holdepunkter for langvarig behandling med omeprazol kan øke hyperplasi av enterokromaffine celler (ECL-celle hyperplasi) i magesekken. Livslang behandling med omeprazol i høye doser hos rotter har gitt utvikling av carcinoide svulster i ventrikkelen (1, 11). Hvilken betydning dette har for menneske er ikke avklart, men de forandringer som er sett hos menneske ved langtidbehandling har kun vært godartete (4).

Konklusjon
Det er generelt begrenset erfaring med bruk av omeprazol hos barn. I de rapporter som beskriver bruk av omeprazol ved gastroøsofageal reflukssykdom har medikamentet vært effektivt og godt tolerert. Optimal dosering er ikke klarlagt, men 0.3-0.7 mg / kg / per dag er foreslått. Dosering vil ofte være individuell, og avhenge bl.a. av sykdomsgrad og andre faktorer.

Referanser
 1. 1. Norsk legemiddelhåndbok 1996-97: 553.
 2. 2. Jacqz-Agrain E et al. Pharmacokinetics of intravenous omeprazole in children. Eur J Clin Pharmacol 1994; 47: 181-5.
 3. 3. Gunasekaran TS, Hassall EG. Efficacy and safety of omeprazole for severe gastroesophageal reflux in children. J Pediatr 1993; 123: 148-54.
 4. 4. Hassal E. Wrap session: Is the Nissen slipping? Can medical treatment replace surgery for severe gastroesophageal reflux disease in children? Am J Gastroenterology 1995; 90: 1212-20.
 5. 5. Nelis GF, Westerveld BD. Treatment of resistant reflux oesophagitis in children with omeprazole. Eur J Gastroent Hepatol 1990; 2: 215-7.
 6. 6. Cucchiara S et al. Omeprazole and high dose ranitidine in the treatment of refractory reflux oesophagitis. Arch Dis Child 1993; 69: 655-9.
 7. 7. Alliet P et al. Optimal dose of omeprazol in infants and children. J Pediatrics 1994; 124: 332-3.
 8. 8. Kato S et al. Effectiveness and pharmacokinetics of omeprazole in children with refractory duodenal ulcer. J Pediat Gastr Nutr 1992; 15: 184-8.
 9. 9. FASS. Läkemedel i Sverige 1996: 658-9.
 10. 10. Felleskatalog 1996/97: 744-6.