Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 3683, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 23.02.2006

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Rabdomyolyse og antipsykotika

Dato for henvendelse: 23.02.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 3683, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Psykotisk mann ble under opphold utenfor psykiatrisk sykehus funnet bevisstløs, trolig over en viss tid. Vannintoksikasjon, lavt natrium og lavt kalium og rabdomyolyse. Pasienten sto på Seroquel (quetiapin), men er tidligere behandlet med Melleril (tioridazin) og det kan ikke utelukkes av pasienten hadde tilgang til og hadde inntatt Melleril i tillegg. Det er tatt serumprøve til analyse, men svar foreligger foreløpig ikke. Forløpet er usikkert også i forhold til fysisk aktivitet/skade før eller under bevisstløsheten. Ikke tegn til hjertepåvirkning. Lege og farmasøyt ønsker utredning av om Seroquel og/eller Melleril kan ha forårsaket rabdomyolyse, eller om disse legemidlene kan utelukkes som årsak.

SVAR: Rabdomyolyse er ikke funnet rapportert som en direkte bivirkning av Seroquel (quetiapin) eller Melleril (tioridazin).

RELIS har tidligere utredet en henvendelse vedrørende forhøyet CK og bruk av antipsykotika. Bl.a. omtales det her en artikkel der man fant 15 tilfeller av forhøyet CK-MM hos 11 av 121 observerte pasienter behandlet med nevroleptika (klozapin, loxapin, haloperidol, melperon, risperidon og olanzapin). Det var i disse tilfellene ikke grunnlag for å anta at muskulært traume eller hyperaktivitet bidro til funnene (1).

Ved lengre tids bevisstløshet så vil man kunne få muskeldestruksjon (lokal trykknekrose) som kan føre til rabdomyolyse. Vannintoksikasjon, hypokalemi, hyponatremi samt korreksjon av hyponatremi er blitt assosiert med rabdomyolyse (2). Polydipsia er beskrevet som vanlig forekommende hos hos psykiatrisk pasienter, men den patofysiologisk mekanismen er ikke kjent (3). Vannintoksikasjon og quetiapin er omtalt i en kilde (4a), men det er ikke funnet dokumentasjon som beskriver assosiasjonen med legemidlet i forhold til assosiasjonen med grunnlidelsen. Enkelte rapporter finnes av "syndrome of inappropriate secretion of ADH" (SIADH) ved bruk av tioridazin (4b).

Samtidig inntak av quetiapin og tioridazin fører i følge preparatomtalen til økt klearance av quetiapin med ca 70% (5). Relevans i det aktuelle tilfelle er ikke klart da inntak av tioridazin er usikkert. Det er også en mulighet at inntak av andre kombinasjoner av psykofarmaka, etanol og andre CNS-dempende legemidler indirekte kan føre til bevisstløshet som igjen kan gi trykknekrose.

Konklusjon
Det synes ikke sannsynlig at Seroquel (quetiapin) eller Melleril (tioridazin) direkte har forårsaket rabdomyolyse, men det kan ikke utelukkes at et eller begge stoffene indirekte har medvirket til vannintoksikasjon, hyponatremi eller koma.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2003; spm.nr. 2576, RELIS Vest. (www.relis.no).
  2. 2. Zaidi AN. Rhabdomyolysis after correction of hyponatremia in psychogenic polydipsia possibly complicated by ziprasidon. Annals of pharmacotherapy. 2005 39; 10: 1726-31.
  3. 3. Matsumoto C, Shinkai T et al. Association between three functional polymorphisms of the dopamine D2 receptor gene and polydipsia in schizophrenia. Int J Neuropsychopharmacol 2005 Jun;8(2):245-53.
  4. 4. Klasco RK (Ed): a) Quetiapine, b) Thioridazine (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (24.02.2006).
  5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Seroquel. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 20.10.2005).