Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 3788, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 03.05.2006

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Antihistaminer og trombocytopeni

Dato for henvendelse: 03.05.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 3788, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Vi har en kunde som nettopp har fått vite at hennes datter på 10 år har den forholdsvis sjeldne sykdommen ITP (Idiopathic Thrombocytopenic Purpura) og sannsynligvis i en kronisk form. Jenta har også pollenallergi og har tatt cetirizin for dette, men er ikke godt nok medisinert med dette. Fastlegen hadde hørt noe om at noen allergimedisiner kunne påvirke antall blodplater negativt, men visste ikke hvilke dette var. Legen sa bare at de fikk prøve seg frem, men kunden syntes ikke det var noe godt forslag. Kan RELIS finne ut hvilke allergimedisiner dette gjelder?

SVAR: I litteraturen er det nevnt at enkelte antihistaminer har vært forbundet med hematologiske bivirkninger (inkludert trombocytopeni), men dette må ansees som en sjelden bivirkning. De mye brukte annengenerasjons antihistaminene cetirizin, loratadin og levokobastin er ikke nevnt i denne sammenheng (1). Ved søk i de ulike legemidlenes preparatomtaler er hematologiske bivirkninger heller ikke nevnt her. I en kasuistikk presenteres ett tilfelle av trombocytopeni etter peroral bruk av antazolin hos en 21 år gammel pasient. Klorfeniramin rapporteres å ha gitt agranulocytose hos en annen pasient (1).

I en tolerabilitetsstudie av feksofenadin blant friske frivillige så man en statistisk signifikant reduksjon av trombocytter etter seks måneders behandling i gruppen som fikk feksofenadin sammenlignet med placebo-gruppen. Denne reduksjonen i trombocytter var imidlertid ikke klinisk signifikant blant disse studiedeltakerne (friske frivillige).

I WHO sin bivirkningsdatabase* finnes det noen rapporter på trombocytopeni for alle de systemiske antihistaminene vi har i allergibehandlingen på det norske markedet. Disse tallene er basert på spontanrapportering og kan ikke brukes til frekvensbestemmelse av denne bivirkningen.

Konklusjon
Hematologiske bivirkninger, inkludert trombocytopeni etter bruk av antihistaminer betraktes som en sjelden bivirkning og er kun omtalt i litteraturen i beskjeden grad. Det er derfor vanskelig å angi risikoen for denne bivirkningen for de ulike antihistaminene. I dette tilfellet vil det trolig være aktuelt å monitorere pasienten med hensyn på trombocytopenien uavhengig hvilket antihistamin som velges.

Referanser
  1. 1. Dukes MNG, Aronson JK editors. Meyler's side effects of drugs 2000; 14th ed.: 485.
  2. 2. Klasco RK (Ed): Fexofenadine (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (04.05.2006).
  3. 3. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 04.05.2006.