Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60. Telefon åpen alle hverdager kl. 13.00-15.00. Du kan også sende epost og be om at vi ringer tilbake.
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 3891, RELIS Vest

Publisert: 12.07.2006

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Pseudolymfom og legemidler

Dato for henvendelse: 12.07.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 3891, RELIS Vest.

SPØRSMÅL: Problemstillingen er en eldre kvinne med solitær hudtumor, mulig pseudolymfom. Hudlege ønsker info. vedr. pseudolymfom (også kalt: cutaneous lymphoid infiltrate / hyperplasia) og potensielle utløsende medikamenter. Assosiasjon med antiepileptika er velkjent. Lege lurer særleg på: angiotensin II reseptor antagonister, ACE-hemmere evt. også tiazid-diuretika og kalsiumantagonister.

SVAR: Fenytoin og karbamazepin er hyppigst assosiert med pseudolymfom (1). Antihypertensiva som AII-reseptor blokkere, ACE-hemmere, thiazid-diuretika og kalsiumantagonister har imidlertid alle vært assosiert med pseudolymfom (2).

I perioden fra 1988-2003 er det totalt 16 rapporter om assosiasjon mellom f.eks. enalapril og den mer generelle termen lymfadenopati. 13 rapporter for kaptopril. Ingen rapporter på f.eks. losartan. 1 rapport for valsartan. Fra 1966 til 2006 er det totalt 279 rapporter for f.eks. fenytoin. For diltiazem er det i perioden 1991-2004 7 rapporter. Kun 1 rapport for verapamil. Ingen rapporter for klortiazid eller klortalidon (3). Merk at disse dataene bare kan brukes kvalitativt, og ikke kvantitativt til å beregne eller sammenligne frekvenser.

Utvikling av pseudolymfom må nok regnes som sjeldent (< 1/1000) for de fleste av de aktuelle legemidlene bortsett fra antiepileptika. For f.eks. fenytoin angis lymfadenopati som en mindre vanlig (< 1/100, > 1/1000) bivirkning (4). Dette innbærer at man forventer at dokumentasjon om de aktuelle legemidlene og pseudolymfom er begrenset, og at mekansimer er ukjente eller delvis kjente.

En kasusbeskrivelse fra 1997 viser til 2 tilfeller av losartan assosierte atypiske kutan lymfoid hyperplasi (5). Det pekes på ulike mulige immunologiske mekanismer og strukturelle likheter mellom hydantoin-derivater og AII-blokkere.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2002; spm.nr. 2014, RELIS Vest.
  2. 2. Lehrer MS, Junkins-Hopkins JM. Drug-Induced Pseudolymphoma Syndrome. http://www.emedicine.com/derm/topic109.htm
  3. 3. WHO`s bivirkningsdatabase. Søk 14.07.06.
  4. 4. FASS. Fenantoin Recip. http://www.fass.se.
  5. 5. Viraben R. Losartan-associated atypical cutaneous lymphoid hyperplasia. The Lancet, Volume 350, Issue 9088, 8 November 1997, Page 1366.