Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 3982, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 19.09.2006

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Labyrintitt og cytostatika

Dato for henvendelse: 19.09.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 3982, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Vedrørende en kvinne født i 1958, operert for cancer mammae i mars 2005. Cytostatikabehandlet med FEC-kurer (5-fluorouracil, epirubicin og cyklofosfamid) til oktober 2005. Fikk i løpet av behandlingen tinnitus høyre øre. Det aktuelle nå er akutt vertigo, kvalme, oppkast og kraftigere tinnitus høyre øre fra slutten av august 2006. Ved kaloriske undersøkelse finnes utslukket balanseorgan høyre side. Audiometri viser et nyoppstått hørselstap i diskant høyre øre. Ingen holdepunkt for bakteriell eller viral infeksjon nå. Lege lurer på om cytostatikaen har gitt pasienten en "kjemisk" labyrintitt? Det har jo gått ganske lang tid siden kuren ble avsluttet. Konferert med onkolog på HUS der dette ikke var noen kjent bivirkning. Dette har nok mest akademisk interesse da noen behandling nok ikke er aktuelt nå.

SVAR: I preparatomtalene er det ikke omtalt bivirkninger fra øre eller det vestibulære system, hverken for 5-fluorouracil, epirubicin eller cyklofosfamid (1a-c).

Det er foretatt søk i PubMed og andre kilder uten å finne dokumentasjon vedrørende noen av disse substansene i relasjon til tinnitus eller andre bivirkninger fra øre eller det vestibulære system. Det er foretatt et søk i WHO* sin internasjonale bivirkningsdatabase (2). For de angjeldende tre substansene og hørsel/påvirkning på det vestibulære system foreligger det følgende rapporter: døvhet (cyklofosfamid:27, epirubicin:3, fluorouracil:26), nedsatt hørsel (c:13, e:6, f:10) og tinnitus (c:22, e:2, f:11).

*WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at dataene ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet eller dokumenterer en sikker sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) a)FLUOROURACIL (Sist endret: 30.09.2005) b)FARMORUBICIN (Sist endret: 28.03.2006) c)SENDOXAN (Sist endret: 30.3.2004). http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler
  2. 2. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 28.9.2006.