Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60 (midlertidig stengt pga korona-tiltak)
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 4027, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 18.10.2006

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Smertebehandling til HIV-positiv

Dato for henvendelse: 18.10.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 4027, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Planlagt behandling av navlebrokk hos HIV-positiv pasient som behandles med Combivir (lamivudin/zidovudin) og Viramune (nevirapin). Ved avdelingen gis normalt standard smertelindring i 1 uke med Paracet (paracetamol) 1 g x 4 og Voltaren (diklofenak) 50 mg x 3. Vil denne behandlingen kunne interagere med pasientens antivirale legemidler? Flere andre smertelindrende midler er nevnt under interaksjoner i Felleskatalogen. Henvendelse fra en anestesilege.

SVAR: Ved søk i databaser er det funnet begrenset med informasjon om interaksjoner mellom de overnevnte praparatene. I den norske interaksjonsdatabasen Druid er det oppgitt at det ikke er noen relevante interaksjoner (1).

En kilde nevner at utfra begrensede og ubekreftede data er foreslått at paracetamol kan øke den benmargssuppressive effekten av zidovudine. Kasusrapporter har også beskrevet alvorlig levertoksisitet hos pasienter som samtidig har fått både paracetamol og zidovudin (2).
Zidovudin elimineres hovedsakelig ved hepatisk konjugering til en inaktiv glukuronid metabolitt. Legemidler som hovedsakelig elimineres ved hepatisk metabolisme, særlig via glukuronidering, kan ha potensiale til å hemme metabolismen av zidovudin (3a).
Paracetamol metaboliseres hovedsakelig til glukuronider og sulfatkonjugater i lever (3b). Dette kan forklare den mulige interaksjonen mellom zidovudin og paracetamol.

Diklofenak metaboliseres delvis ved glukuronidering av det intakte molekylet, men hovedsakelig ved singel- og multippel hydroksylering og metoksylering (3c).
I en annen kilde er det oppgitt at det er en økt risiko for hematologisk toksisitet når zidovudin gis sammen med NSAIDs (4)

Sannsynligheten for metabolske interaksjoner med lamivudin er lav på grunn av begrenset metabolisme og plasmaproteinbinding, samt nesten fullstendig renal clearance (3a). Det er ikke funnet beskrevet interaksjoner mellom lamivudin og paracetamol eller diklofenak. Det er heller ikke funnet beskrevet interaksjoner mellom nevirapin og de overnevnte praparatene.

Konklusjon
Funn i kilder tilsier at det er mulighet for en interaksjon mellom zidovudin og paracetamol og kanskje også NSAIDs. Det er ikke funnet interaksjoner mellom lamivudin eller nevirapin og paracetamol eller diklofenak.

Referanser
  1. 1. Spigset O, (red.). Drug Information Database (DRUID) http://www.interaksjoner.no/ (19.10.2006).
  2. 2. Stockley IH (Ed), Stockley's Interaction Alerts. London: Pharmaceutical Press. Electronic version, [Edition (19.10.2006)].
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) a) Combivir (Sist endret: 05.01.2005) b) Paracet (Sist endret: 22.06.2006) c) Voltaren (Sist endret: 04.03.2005) http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler.
  4. 4. Published jointly by the BMJ Publishing Group Ltd and RPS Publishing: British National Formulary. Zidovudine. MedicinesComplete © Pharmaceutical Press 2006 (19.10.2006)