Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 4040, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 27.10.2006

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Xylometazolin nesespray og trangvinklet glaukom

Dato for henvendelse: 27.10.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 4040, RELIS Vest

SPØRSMÅL: I SPC til xylometazolin (Otrivin) nesespray er trangvinklet glaukom kontraindisert. Farmasøyt regner med at det er pga fare for økt intraokulært trykk, med fare for akutt blindhet. Kan RELIS gi en kort utredning av dette og hvor stor risikoen antas å være?

SVAR: Xylometazolin er innholdsstoffet i Otrivin nesespray. Xylometazolin er en vasokonstriktor som antas å utøve sin karkontraherende effekt ved å stimulere adrenerge alfareseptorer. Trang kammervinkel glaukom er en kontraindikasjon for bruk av produktet (1).

Glaukomsykdommene deles i to hovedformer, de med åpen kammervinkel (hvor kammervannet har adgang til trabekelverket i kammervinkelen), og de med lukket kammervinkel (hvor de perifere deler av iris ligger opp mot trabekelverket og blokkerer for kammervannets passasje). Innen hver av disse hovedgruppene finnes det primære og sekundære glaukomer. De primære glaukomene oppfattes som sykdommer i seg selv, mens de sekundære utløses av en patologisk tilstand/sykdom i øyet, eller av medikamenter (f.eks. glukokortikoidholdige øyedråper) (2). I en tidligere RELIS-utredning angis det at 90% av tilfellene av primær glaukom er åpenvinklet og 5% trangvinklet (3).

Akutt vinkelblokkglaukom er en relativt sjelden glaukomform hos oss, mens den f.eks. hos grønlendere og i østasiatiske land er den hyppigste form for glaukom. Denne tilstanden oppstår når en trang kammervinkel blokkeres pga. pupilldilatasjon hos disponerte individer. Oftest foreligger det et relativt pupillblokk, som vanskeliggjør kammervannets passasje fra øyets bakkammer til forkammer, og får de perifere deler av iris til å bule frem. Mydriatika (atropin, cyklopentolat, adrenalin, fenylefrin, tropikamid) er kontraindiserte da disse forverrer den relative pupilleblokaden som fremkaller det akutte glaukomanfallet (2).

Adrenalin (ofte brukes substansen dipivefrin som er et prodrug til adrenalin) senker generelt øyetrykket og benyttes derfor ved enkelte sekundære glaukomer hvor dilatert pupill er ønskelig, samt ved glaukomer med åpen kammervinkel. Den trykksenkende effekt er svakere enn for betareseptorantagonister, lokale karboanhydrasehemmere, prostaglandinanaloger og pilokarpin. Kontraindikasjon er imidlertid som anført trang kammervinkel, fordi adrenerge preparater kan utløse vinkelblokade (2).

Det er ikke funnet litteratur som belyser hvor stor risikoen er for å utløse akutt vinkelblokade hos en pasient som har trang kammervinkel glaukom og som bruker xylometazolin nesespray.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) OTRIVIN Nesespray. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 14.01.2005).
  2. 2. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. http://www.legemiddelhandboka.no/ (31.10.2006).
  3. 3. RELIS database 2002; spm.nr. 497, RELIS Nord-Norge. www.relis.no