Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 4104, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 27.11.2006

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Lipitor og lungefibrose

Dato for henvendelse: 27.11.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 4104, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Mannlig pasient, f. 1925, som bruker atorvastatin (Lipitor) har fått påvist lungefibrose.
Man mistenker en idiopatisk fibrose, men kan atorvastatin gi slike bivirkninger? Fra en lege.

SVAR: RELIS har tidligere fått henvendelse om legemidler som er kjent for å kunne gi lungebivirkninger (1).

Ved søk i WHO`s bivirkningsdatabase 30.11.06 var det ingen rapporter på atorvastatin og interstitiell lungefibrose (søketerm). Tilsvarende mht til simvastatin (2). Ingen opplysninger om en slik assosiasjon i Micromedex database. Tilsvarende i SPC for Lipitor. Søk i PubMed med termene: "atorvastatin" [Substance Name] AND "Pulmonary Fibrosis" [MeSH] gav ingen treff. Basalstudier har funnet holdepunkter for at simvastatin kan hemme profibrotiske mekanismer i idiopatisk pulmonær fibrose (3, 4). Det rekrutteres for tiden pasienter til et studie som skal undersøke om atorvastatin kan modifisere lungesarkoidose, stadium II og III, , deriblant utvikling av fibrose (5).

I motsetning til dette finner bivirkningsovervåkning i Nederland (6) rapporter om lungepatologi assosiert med bruk av statiner, og viser til 42 rapporter om pulmonær infiltrasjon, 57 rapporter om pleural effusjon og 17 rapporter om pneumonitt relatert til statiner i WHO`s bivirkningsdatabase (data er kvalitative og kan ikke brukes til å vurdere frekvens). De har selv mottatt 6 rapporter som kan være mulige hypersensitivitets reaksjoner på statiner hvor 5 rapporter nevner pulmonar fibrose og en rapport nevner pleural effusjon. Nærvær av andre tegn på hypersensitivitet, eks. eosinofili, samt reversering av funn ved seponering kan styrke mistanken. Forbigående seponering av statin er fullt mulig for å bekrefte en bivirkningsdiagnose siden legemiddelet gis profylaktisk.

Konklusjon
En rekke legemidler kan indusere lungeskade, men dette regnes generelt som sjeldne bivirkninger. Ved søk i litteraturen og monografier er ikke atorvastatin og statiner hyppig assosiert med lungefibrose, og det inngår ikke som viktig bivirkninger nevnt i monografier. Statiner har imidlertid blitt assosiert med hypersensitivitetstilstander hvor pulmonære funn, inkludert lungefibrose, kan inngå. Slike reaksjoner regnes uansett som sjeldne.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2000; spm.nr. 1470, RELIS Vest.
  2. 2. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 30.11.2006.
  3. 3. Watts KL et al. Simvastatin inhibits growth factor expression and modulates profibrogenic markers in lung fibroblasts. Am J Respir Cell Mol Biol. 2005 Apr;32(4):290-300. Epub 2005 Jan 27
  4. 4. Watts KL et al. RhoA signaling modulates cyclin D1 expression in human lung fibroblasts; implications for idiopathic pulmonary fibrosis. Respir Res. 2006 Jun 15;7:88.
  5. 5. Atorvastatin to Treat Pulmonary Sarcoidosis. http://www.clinicaltrials.gov/ct/show/NCT00279708
  6. 6. HMG-CoA-reductase inhibitors and hypersensitivity pulmonary reactions, mai 2005. http://www.lareb.nl/documents/kwb_2005_2_stati.pdf