Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 4380, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 18.05.2007

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Kvetiapin, klozapin, levomepromazin og graviditet

Dato for henvendelse: 18.05.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 4380, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Kvinne, født '88 har brukt kvetiapin (Seroquel) 300 mg daglig, klozapin (Leponex) 200 mg daglig og levomepromazin (Nozinan) 25 mg om kvelden. Ble gravid og seponerte legemidlene brått når hun oppdaget graviditeten ca 5 uker etter siste menstruasjon. Kan bruken av disse legemidlene tidlig i graviditeten ha medført risiko for fosteret? Fra en allmennpraktiker.

SVAR: Massiv eksponering for toksiske stoffer like etter konsepsjonen, før det befruktede egget er implantert, resulterer gjerne i spontanabort. Likeledes vil skadelig påvirkning i perioden fra 2. til 3. uke etter befruktning, mens cellene er lite differensierte, ofte medføre så fundamentale skader at fosteret aborteres; en "alt-eller-intet"-effekt. Den aktive organdifferensieringen foregår i 3.-11. fosteruke. Skade i denne fasen kan føre til strukturelle misdannelser (1).

Kvetiapin
RELIS har nylig utredet problemstillingen rundt bruk av kvetiapin hos gravide (1). I utredningen heter det at flere kilder oppgir at behandling med kvetiapin under graviditet bør unngås, eller brukes i lavest mulig dose fordi dokumentasjon om bruk under graviditet er sparsom. Man konkluderer med at eksponering tidlig i graviditet ikke gir grunn for å vurdere svangerskapsavbrudd.

Kvetiapin har vist seg å ikke være teratogent ved evaluering i lave doser i rotter og kaniner. Humandata er imidlertid svært sparsomt, med kun et fåtall kasuistikker publisert. I alle disse tilfellene var kvinnen behandlet med kvetiapin gjennom hele svangerskapet og det var ikke observert noen negative effekter på barna.

Klozapin
Også for klozapin foreligger det en tidligere utredning fra RELIS (2). Man viser til en oversiktsartikkel som er basert på nesten 200 kasuistikker, de fleste er fra produsentens register og inneholder registreringer frem til 31.10.1999. Man konkluderer med at det ikke er noen spesifikk, kjente risiko knyttet til klozapinbruk under graviditet, men at det ikke foreligger nok data til å kunne utelukke dette.

Det vises videre til en prospektiv kohortestudie basert på data fra Canada, Israel og Storbritannia som konkluderer med at bruk av atypiske antipsykotika i 1. trimester ikke synes å være assosiert med en økt risiko for større misdannelser eller prematuritet, men at det er indikasjoner på redusert fødselsvekt. Det er imidlertid mange metodologiske problemer med denne studien slik at sikre konklusjoner ikke kan trekkes. Videre mangler fortsatt data på eventuelle nevrologiske langtidseffekter.

I Sverige registreres alle fødsler i et sentralt register som også inneholder opplysninger om mors legemiddelbruk (Det svenske medisinske fødselsregisteret). Data derfra foreligger i en offentlig tilgjengelig database (3). Det finnes data på 18 barn hvis mor har brukt klozapin i tidlig graviditet. Ett barn hadde ektopisk anus. Man konkluderer med at eksponering tidlig i graviditet ikke gir grunn for å vurdere svangerskapsavbrudd.

Levomepromazin
Levomepromazin er et fentiazin. Fentiaziner har vært assosiert med økt risiko for misdannelser ved bruk tidlig i graviditet, men flere store studier har ikke kunnet bekrefte det (3). I en studie var det 142 eksponeringer og 6 misdannelser hvilket var lavere enn forventet. I det svenske medisinske fødselsregisteret foreligger det 2482 rapporter om barn hvis mor skal ha brukt fentiaziner tidlig i graviditet. Antall rapporterte misdannelser (n=66, 2,7%) er lavere enn forventet. 49 mødre oppga å ha brukt levomepromazin tidlig i graviditet. Disse fødte to barn med misdannelser. Ett barn hadde hypospadi og ett barn ustabil hofte. Kilden konkluderer med at eksponering tidlig i graviditet ikke gir grunn for å vurdere svangerskapsavbrudd (3).


For nevroleptika generelt er det en teoretisk risiko for påvirkning av fosterets hjerneutvikling under 2. og 3. trimester. Gitt i høye doser i 3. trimester har f.eks. klorpromazin og flufenazin gitt langvarige ekstrapyramidale forstyrrelser hos barnet, men disse har vært forbigående (3).

Konklusjon
Behandling med kvetiapin, klozapin og levomepromazin under graviditet bør unngås, eller brukes i lavest mulig dose fordi dokumentasjon om bruk under graviditet er sparsom. Tilgjengelige kilder konkluderer med at eksponering tidlig i graviditet ikke gir grunn for å vurdere svangerskapsavbrudd.

Referanser