Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 4420, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 21.06.2007

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Karbamazepin og spina bifida

Dato for henvendelse: 21.06.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 4420, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Ung kvinne som bruker karbamazepin (Tegretol) ønsker å bli gravid. Det er fare for spina bifida ved bruk av karbamazepin i svangerskapet. Finnes det noen anbefalinger vedrørende dosering og gradering av faren, dvs en dose-respons kurve for bivirkningen? Lege som spør er kjent med anbefalinger mht folat.

SVAR: Det er generelt akseptert at eksponering av antiepileptika under graviditet øker risiko for større medfødte misdannelser (MCM) fra en bakgrunn på 1-2% til 4-9% (1). Spina bifida utgjør en MCM, og Janusinfo finner at karbamazepin i likhet med valproat har en absolutt risiko for spina bifida på rundt 1 % (2).

En fersk studie fra England finner at 4,2 % av levende fødte barn av kvinner med epilepsi (n = 3607) hadde større medfødte misdannelser (MCM). Risiko for MCM var større ved polyterapi enn ved monoterapi. Polyterapi som inkluderer valproat medførte størst økning i risiko, og ved monoterapi var karbamazepin assosiert med lavest økning i risiko. Et signifikant dose-respons forhold ble kun vist for lamotrigin, og en trend for valproat (1).

En studie fra USA med 333 mor/barn eksponert for de vanligste antiepileptika i monoterapi (karbamazepin n = 110) fant at valproat viste størst risiko for MCM. En dose-respons sammenheng ble kun vist for dette legemiddelet (3).

Dette er to større, nyere observasjonsstudier som ikke finner noe dose-respons forhold mht MCM for karbamazepin. Det betyr ikke at det ikke eksisterer, og annen metodologi kan være bedre egnet til å påvise dette. Alternativt kan det være en terskel for dette som varierer mellom ulike individer og som påvirkes av en rekke faktorer inkludert legemiddel. Randomiserte kliniske studier kan av etiske og praktiske grunner ikke gjennomføres. På den andre side så er maternell dødlighet ved svangerskap økt ved epilepsi, og det er viktig at man derfor behandler grunnsykdom med laveste men effektive dose fortrinnsvis som monoterapi.

Konklusjon
Karbamazepin medfører en noe forhøyet økt risiko for større medfødte misdannelser inkludert spina bifida, men den absolutte risikoen er liten. Det er fremdeles uavklart om det foreligger et dose-respons forhold for denne effekten, og dette kan skyldes begrensninger med metodene som er brukt i relevante studier. Ubehandlet epilepsi medfører også en risiko ved graviditet, slik at minste effektive dose anbefales og i monoterapi hvis mulig. Gjeldende retningslinjer for tilskudd av folsyre og vitamin K bør følges, og regelmessige serumkonsentrasjonsmålinger kan være til nytte.

Referanser
  1. 1. Morrow J et al. Malformation risks of antiepileptic drugs in pregnancy: a prospective study from the UK Epilepsy and Pregnancy Register. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006; 77: 193-198.
  2. 2. Janusinfo. www.janusinfo.se
  3. 3. Meador KJ et al. In utero antiepileptic drug exposure. Fetal death and malformations. Neurology 2006; 67: 407-412.