Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 4421, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 21.06.2007

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Risperidon og perifere ødemer

Dato for henvendelse: 21.06.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 4421, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Pasient har brukt risperidon (Risperdal Consta) i ca 1-2 år med god effekt. Nå har han/hun fått perifere ødemer. Legen ser at dette er oppført som bivirkning i Felleskatalogen. Vil gjerne vite litt mer om denne bivirkning, er den doseavhengig? Varighet? Fra en sykehuslege.

SVAR: Perifert ødem er en kjent bivirkning ved risperidonbehandling. Hyppigheten antas å være mindre enn 1/1000, men mildt ødem er observert hos 16% av pasientene i en stor fase-III-studie. Årsaken for disse ulikhetene er ikke kjent, men ødem er sannsynligvis en doseavhengig bivirkning. Behandling av ødemtilstanden med tiazider har i noen tilfeller vært vellykket, mens i andre tilfeller måtte risperidonbehandlingen seponeres (1).

I ett tilfelle utviklet en 35 år gammel pasient 7.5 kg vektøkning og ødemer i over- og underekstremiteter og ansiktet 2 og 1/2 uke etter oppstart av behandling med risperidontabletter med en dose på 3 mg/d. Alle laboratoriettester var normale. Pasienten responderte på diuretika og seponering av risperidon, og ødemet forsvant innen en uke (1).

I ett annet tilfelle ble risperidon 10 mg/d lagt til valproatbehandlingen hos en 40 år gammel pasient. Betydelige ødemer i underekstremiteter og ansikt utviklet seg over en periode på to måneder. Behandling med høye doser av diuretika viste seg ikke effektiv, men ødemet forsvant etter redusering av risperidondose til 2 mg/d (1).

Disse rapportene gjelder behandling med risperidontabletter hvor eliminasjonshalveringstiden er betydelig kortere (20-30 timer) enn ved bruk av depotinjeksjoner (3-6 dager) (2). Den terapeutiske plasmakonsentrasjonen vedvarer inntil 4-6 uker etter siste injeksjon med Risperdal Consta. Eliminasjonsfasen avsluttes ca. 7-8 uker etter siste injeksjon (3).

Konklusjon
Ødem antas å være en doseavhengig bivirkning ved risperidonbehandling. Varigheten av bivirkningen har variert. For depotinjeksjoner antas varigheten å kunne være lengre enn ved vanlige tabletter.

Referanser
  1. 1. Drugline database (Sverige) [1999]; spm.nr. [15970].
  2. 2. Klasco RK (Ed): Risperidone (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (25.06.2007).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Risperdal Consta. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 10.10.2006).