Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 4440, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 05.07.2007

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Antibiotikum mot Clostridium difficile

Dato for henvendelse: 05.07.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 4440, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Italiensk pasient operert i mage/tarm og utskrevet fra italiensk sykehus før ankomst til Norge. Fått vancomycin 500 mg x 4, men har nå gått ikke mer medisiner. I Norge utleveres ikke vancomycin annet enn til sykehus. Farmasøyt spør på vegne av lege om alternativt preparat som kan benyttes ved infeksjon med denne bakterien.

SVAR: Clostridium difficile er en anaerob, sporedannende bakterie som forårsaker antibiotika-assosiert diaré og pseudomembranøs kolitt. Risikoen for å utvikle infeksjon øker med alder, grunnsykdom, intensivbehandling, mage-/tarmoperasjoner, endoskopi og bruk av laksantia/klyster.

I moderate til alvorlige tilfeller av pseudomembranøs kolitt anbefaler en kilde (1) at gastrointestinal infeksjon med C. difficile behandles med metronidazol i dosen 400 (500) mg × 3-4 i 10 dager. Vankomycin 125-500 mg × 4 i 10 dager er et alternativ om man ikke kommer til målet med metronidazol. Gjentatt behandling kan vise seg nødvendig. En oversiktsartikkel om behandling av gastrointestinal infeksjon med C. difficile underbygger at peroral metronidazol 400 mg x 3 er førstevalg i behandlingen, og at metronidazol og vankomycin gir sammenlignbare resultater i behandlingen (2).

I en helt nylig publisert review-artikkel om (3) pekes det på at man i det siste har sett fremvekst av en hypervirulent stamme av denne bakterien, benevnt BI/NAP1/027. Denne stammen gir høyere mortalitet og større spredning utenfor sykehus til pasientgrupper som tidligere normalt hadde en lav risiko for smitte. I tillegg stilles det spørsmålstegn ved effekten av metronidazol, ettersom noen studier har observert terapisvikt hos et betydelig mindretall av pasientene (20-40 %). Årsaken til dette synes ikke å være resistens, men heller relatert til faktorer hos pasienten, slik som dårlig immunstatus, komorbiditet eller intestinale forhold. Det anføres dessuten at Food and Drug Administration (FDA) i USA kun har godkjent vankomycin for behandling av C. difficile assosiert sykdom (CDAD)(3).

Konklusjon
I henhold til norske anbefalinger er peroral metronidazol 400 mg x 3 førstevalg i behandlingen av gastrointestinal infeksjon med C. difficile. Metronidazol og vankomycin gir sammenlignbare resultater i behandlingen, men terapisvikt er hyppigere rapportert for metronidazol. I angjeldende tilfelle er metronidazol et alternativ for pasienten, dersom ikke innleggelse i sykehus er påkrevet.

Referanser
  1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. http://www.legemiddelhandboka.no/ (05.07.2007).
  2. 2. Starr J. Clostridium difficile associated diarrhoea: diagnosis and treatment. BMJ. 2005: 3; 331(7515): 498-501.
  3. 3. McFarland LV, Beneda HW, Clarridge JE et al. Implications of the changing face of Clostridium difficile disease for health care practitioners. Am J Infect Control. 2007; 35 (4): 237-53.