Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 4511, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 27.08.2007

 • RELIS Vest

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

P-piller og jern

Dato for henvendelse: 27.08.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 4511, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Kan p-piller påvirke jernstoffskiftet og dermed gi utslag på jernparametre som ferritin, transferrin og transferrinreseptor? Henvendelse fra sykehuslege.

SVAR: Hos kvinner i fertil alder er jernstoffskifte og forekomst av jermangel tett knyttet til jerntap via menstruasjonsblod. Lengde av menstruasjonen og dermed blodtapet kan påvirkes av antikonsepsjonsmetoden (1). P-piller reduserer lengden av menstruasjonen og blødningsmengden mens f.eks. intrauterine metoder øker blodtapet ved menstruasjon (1-2). Ferritinnivåer er vist å være omvendt korrelerte med varigheten av menstruasjonsblødningen (1). Bruk av p-piller anses derfor å kunne redusere forekomst av jernmangelanemi (3). Denne sammenhengen er undersøkt i flere studier.

I en nylig publisert studie av Casabellata et al ble jernstatusparametrene ferritin, jern, transferrin, transferrinmetning, løselig transferrinreseptor (sTfR) og sTfR/log ferritin ratio (sTfR-F index) målt hos 202 kvinner i alderen 18-40 år. 59 kvinner brukte tredje generasjons p-piller, og resten brukte ingen hormonelle antikonsepsjonsmidler. Man fant ingen forskjell i forekomst av jernmangel, definert som ferritin under 12 mcg/l, mellom de som brukte p-piller og de som ikke brukte p-piller (4). Flere andre studier har heller ikke funnet signifikant påvirkning på ferritinnivå hos brukere av p-piller sammenlignet med ikke-brukere (1,5). I studier der gjennomsnittlig alder til kvinnene synes å ha vært noe høyere har man funnet at bruk av p-piller var assosiert med høyere ferritinnivå og i noen tilfeller lavere frekvens av tomme jernlagre sammenlignet med de som ikke brukte p-piller (2,6-8). Dette inkluderer en internasjonal multisenter studie med 2507 kvinner (8). Forskjellene mellom yngre og eldre kvinner kan skyldes f.eks. graviditeter og aborter eller at man i disse studiene inkludert mange kvinner som brukte intrauterine antikonsepsjonsmidler (IUD), som øker blodtapet ved menstruasjon, i gruppen som ikke brukte p-piller (4).

I studien av Casabellata et al fant man forhøyet transferrin-nivå i gruppen som brukte tredjegenerasjons p-piller (4), noe som samsvarer med resultater fra en studie av Frassinelli-Gunderson et al (7) der kvinnene enten brukte første- eller andregenerasjons p-piller eller ingen p-piller (4). Forhøyet transferrinnivå hos p-pillebrukere antas å være relatert til østrogeninnhold siden østrogen øker syntesen av transferrin (4,9). Ved diagnostikk av jernmangel er imidlertid andre parametre enn transferrin mer aktuelle (9) og ingen av disse to studiene viste forskjell i transferrinmetning mellom brukere og ikke-brukere av p-piller (4,7).

I studien av Casabellata et al undersøkte man som nevnt flere ulike jernparametre men fant ingen forskjeller mellom gruppene unntatt for transferrin (4).

Konklusjon
P-piller reduserer menstruasjonsblødningen og kan dermed motvirke jernmangel. Assosiasjonen mellom bruk av p-piller og påvirkning på jernstatus, spesielt ferritinnivå, er undersøkt i flere studier. Resultatene er sprikende, studier med yngre kvinner har ikke funnet at ferritinnivå påvirkes av p-pillebruk, mens andre studier har funnet at noe eldre kvinner som bruker p-piller har økt ferritinnivå sammenlignet med de som ikke bruker p-piller. Transferrinnivået var i to av studiene økt hos de som brukte p-piller, som en følge av østrogeninnholdet.

Referanser
 1. 1. Milman N et al. Iron status in 268 Danish women aged 18-30 years: influence of menstruation, contraceptive method and iron supplementation. Ann Hematol 1998; 77: 13-9.
 2. 2. Milman N et al. Iron status in Danish women aged 35-65 years. Relation to menstruation and method of contraception. (abstract). Acta Obstet Gynecol Scand 1993; 72(8): 601-5.
 3. 3. Jensen JT, Speroff L. Health benefits of oral contraceptives. (abstract). Obstet Gynecol Clin North Am 2000; 27(4): 795-21.
 4. 4. Casabellata G et al. Evaluation of iron deficiency in young women in relation to oral contraceptive use. Contraception 2007; 76: 200-7.
 5. 5. Carlsson LE et al. Iron deficiency anaemia in young women- a hypothesis on the impact of the platelet collagen receptor GPIaIIa polymorphism GPIa-C807T. Eur J Haematol 2002; 68: 341-4.
 6. 6. Milman N et al. Iron status markers, serum ferritin and hemoglobin in 1359 Danish women in relation to menstruation, hormonal contraception, parity, and postmenopausal hormone treatment. (abstract). Ann Hematol 1992; 65(2): 96-102.
 7. 7. Frassinelli-Gunderson EP et al. Iron stores in users of oral contraceptive agents. (abstract). Am J Clin Nutr 1985; 41(4): 703-12.
 8. 8. Task force for epidemiological research on reproductive health, united nations development development programme/united nations population fund/world health organization/world bank special programme of research, development and research training in human reproduction, World health organization, Geneva, Switzerland. Effects of contraceptives on hemoglobin and ferritin. Contraception 1998; 58: 261-73.
 9. 9. Stakkestad JA , Årberg A (red.). Brukerhåndbok i klinisk kjemi. http://www.uus.no/brukerhandbok/index.asp?bok=2&boknavn=Brukerhåndbok%20i%20klinisk%20kjemi%202004 (30.08.2007).