Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 4565, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 24.09.2007

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Råd ved bytte av p-piller

Dato for henvendelse: 24.09.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 4565, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Farmasøyt ved apotek finner ikke samsvarende råd vedrørende bytte mellom ulike p-piller, og har derfor følgende spørsmål til RELIS:
-Hva er deres råd ved bytte av kombinerte p-piller, hvis ikke legen har sagt noe?
-Hva sier RELIS om å starte direkte uten pause på 7 dager, dvs ta 21 tabletter av den ene typen kombinerte p-piller for så å bytte til en annen type kombinerte p-piller uten opphold?
-Hva sier RELIS om å anbefale tilleggsprevensjon ved bytte av p-pille? Det er kanskje ikke nødvendig, men det føles sikrere. Hva mener dere om dette?
-Hva er deres råd ved bytte fra minipiller (Conludag eller Cerazette) til kombinerte p-piller? Hvor usikkert er det da å ha en pillefri uke?

SVAR: Praktiske råd vedrørende bytte mellom ulike typer p-piller varierer, som spørsmålsstiller påpeker, mellom ulike kilder. I preparatomtalene fins det anbefalinger for alle p-piller i faste kombinasjoner rundt overgang fra andre p-piller av samme type. Ved tidligere råd om bytte mellom ulike p-piller har RELIS i hovedsak basert seg på disse. Slike råd forutsetter også at p-pillene brukes korrekt.

Preparatomtalene angir ved bytte mellom ulike p-piller av kombinasjonstypen at nytt preparat kan startes dagen etter den vanlige tablettfrie perioden eller etter placebotablettperioden til det tidligere kombinasjonspreparatet. De nyere preparatene med levonorgestrel + etinyløstradiol(Loette), drospirenon + etinyløstradiol (Yasmin og Yasminelle) angir kun dette alternativet, mens de noe eldre preparatene med levonorgestrel + etinyløstradiol (Microgynon), desogestrel + etinyløstradiol (Mercilon og Marvelon) også åpner for at det nye preparatet kan påbegynnes direkte etter siste hormonholdige tablett i det gamle preparatet (1a-f). Bytte til en ny p-pille av kombinasjonstypen vil i praksis tilsvare å fortsette med et nytt brett av den forrige kombinerte p-pillen. Den antikonseptive effekten er ikke antatt å endres ved et slikt bytte. Det synest heller ikke nødvendig å bruke ikke-hormonell tilleggsprevensjon de første 7 dagene av medisineringen ved bytte fra en p-pille av kombinasjonstypen til en annen (1a-f).

Vedrørende kontinuerlig bruk av p-piller uten en hormonfri pause har RELIS har tidligere utredet dette (2). Ved vanlig p-pillebruk (21 dager med hormoner og 7 dager uten) er de fleste ikke-planlagte graviditeter forårsaket av brukersvikt. Det er vist at det å glemme å ta pillen umiddelbart før eller etter 7 dagers hormonfritt intervall gir stor risiko for graviditet, mens forkorting av det pillefrie intervallet reduserer risikoen. I løpet av 7 dagers hormonfritt intervall vil økende nivåer av gonadotropiner gi follikkelvekst, og ovulasjon kan skje allerede 9 til 10 dager etter siste pille. Ultralydundersøkelser av ovarial- og follikkelaktivitet har vist at mange kvinner modner follikler til preovulatorisk stadium ved bruk av lavdoserte p-piller, slik at muligheten for ovulasjon er til stede. Studier på forlenget p-pillesyklus antyder at denne bruken gir færre uønskede graviditeter enn vanlig p-pillebruk, fordi det blir færre tablettfrie intervaller i løpet av et år (2-3). Forutsatt korrekt bruk antas altså ikke den antikonseptive effekten å påvirkes av om hormonfritt intervall velges eller ikke. Risikoen for alvorlige bivirkninger og langtidseffekter ved kontinuerlig bruk er imidlertid ikke klarlagt (3).

Ved skifte fra prevensjonsmiddel kun inneholdende gestagener, sier alle preparatomtalene at bytte til en kombinert p-pille kan gjøres på hvilken som helst dag. Vedrørende bruk av ikke-hormonell prevensjon i tillegg de første 7 dagene av behandlingen, anbefales dette i alle preparatomtaler bortsett i fra en (1a-f). Andre kilder nevner ikke noe om tilleggsprevensjon ved slike bytter (4). Sikkerheten angitt som Pearl index er 0,2-0,3 for kombinasjonspreparater, mens tilsvarende for de fleste minipiller er 0,3-0,4. Bytte til et preparat med høyre antatt sikkerhet synes ikke å gi grunnlag for en generell anbefaling om bruk av tilleggsprevensjon (5-6).

Pillefri uke ved skifte fra rene gestagenpreparater til kombinerte p-piller anbefales ikke. Rene gestagenpreparater skal tas kontinuerlig, og et opphold i 7 dager vil kunne medføre tap av antikonseptiv effekt (1g-h, 2). Viss man allikevel har hatt et slikt opphold, bør oppstart med p-pille av kombinasjonstypen fortrinnsvis startes på neste menstruasjons første dag. Om graviditet utelukkes kan preparatet også startes umiddelbart, men ikke-hormonell tilleggsprevensjon bør benyttes gjennom hele gjeldende syklus (første brettet med piller) (1g-h, 5).

Ønske om bytte av p-piller kan bero på ulike årsaker, og anbefalinger vil i mange tilfeller måtte baseres på en indviduell vurdering. Således blir det vanskelig å gi helt konkrete og overordnede råd. Generelt er stadige bytter mellom ulike p-piller ugunstig, da faren for tromboemboliske hendelser er størst de første 6-12 månedene etter oppstart med en ny p-pille (7).

Konklusjon
Ved bytte mellom hormonelle antikonseptiva av kombinasjonstypen kan det startes opp nytt preparat dagen etter den vanlige tablettfrie perioden eller etter placebotablettperioden til det tidligere kombinasjonspreparatet. Det er også mulig å starte rett etter siste hormonholdige tablett fra forrige preparat. Det er ikke nødvendig å benytte ikke-hormonell tilleggsprevensjon den første uken ved bytte mellom ulike kombinasjonspreparater. Ved bytte fra rent gestagenpreparat til kombinasjonspreparat kan dette byttet skje på hvilken som helst dag. Noen kilder anbefaler også bruk av ikke-hormonell prevensjon i tillegg de første 7 dagene av behandlingen ved et slikt bytte.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) a: Loette (Sist endret: 4. oktober 2006), b: Yasmin (Sist endret: 23. november 2005), c: Yasminelle (Sist endret: 22. juni 2006), d: Microgynon (Sist endret: 28. juni 2007), e: Mercilon (Sist endret: 8. januar 2007), f: Marvelon (Sist endret: 8. januar 2007), g: Cerazette (Sist endret: 1. juni 2006), h: Conludag (Sist endret: 18. mai 2006). http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler.
  2. 2. Kvan E, Narum S. P-piller med forlenget syklus - et fremskritt? Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2202-3.
  3. 3. RELIS database 2007; spm.nr. 4287, RELIS Vest (www.relis.no).
  4. 4. British National Formulary no 54, september 2007. http://www.bnf.org/ (10. oktober 2007).
  5. 5. Overlege. Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Pers. medd. 11. oktober 2007.
  6. 6. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. http://www.legemiddelhandboka.no/ (11. oktober 2007).
  7. 7. Statens legemiddelverk. Spørsmål og svar om P-piller. http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage____28256.aspx (Publisert 4. september 2007).