Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 4591, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 05.10.2007

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Senbivirkninger av pregabalin

Dato for henvendelse: 05.10.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 4591, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Kvinnelig amputert pasient med fantomsmerter. Godt behandlet med pregabalin (Lyrica) 300 mg x 2 i 2 år. I senere tid utviklet uttalte ødemer i over- og underekstremiteter, parestesier, leddsmerter og leddhevelse i hender. Kjente bivirkninger av pregabalin, men er det sannsynlig at disse kommer så sent i behandlingen? Er bivirkningene doseavhengige og reversible? Noe tidligere misbruk av smertestillende, men angivelig ikke økt dosering av pregabalin på eget initiativ. Henvendelse fra lege på ortopedisk avdeling.

SVAR: I preparatomtalen er parestesi og ødem/perifert ødem omtalt som vanlige bivirkninger av pregabalin og hevelse i ledd og artralgi som mindre vanlige bivirkninger (1).

Perifert ødem er en av de vanligste bivirkningene av pregabalin (2). Frekvensen er rapportert å være mellom 5 og 12%. Perifert ødem har ikke vært assosiert med kardiovaskulære komplikasjoner eller redusert lever- eller nyrefunksjon i korttidsstudier med pregabalin der pasienter uten hjerte/karsykdom har inngått (3). Perifert ødem synes å være en doseavhengig bivirkning av pregabalin (2). Perifert ødem kan gi vektøkning, men uavhengig av dette er vektøkning også rapportert som en vanlig bivirkning av pregabalin (4).

Utover det som er beskrevet har vi ved litteratursøk ikke funnet beskrivelser av de angitte bivirkningene av pregabalin med hensyn til hvorvidt de kan oppstå sent i behandlingen eller ikke, doseavhengighet og reversibilitet. Vi har kontaktet produsenten av Lyrica, men de har heller ikke opplysninger om dette, utover en generell kommentar om at bivirkningene av pregabalin forventes å være reversible (5).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Lyrica. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 06.2007).
  2. 2. Frampton JE, Foster RH. Pregabalin in the treatment of postherpetic neuralgia. Drugs 2005; 65(1): 111-8.
  3. 3. Klasco RK (Ed): Pregabalin (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (15.10.2007).
  4. 4. Drugline database (Sverige) 2006; spm.nr. 23044.
  5. 5. Representant fra Pfizer AS. Pers. medd. 17.10.2007.