Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60 (midlertidig stengt pga korona-tiltak)
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 4624, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 23.10.2007

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Kombinasjonsterapi ved atopisk eksem

Dato for henvendelse: 23.10.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 4624, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Spørsmålet gjelder et alvorlig tilfelle av atopisk eksem hos en 25 år gammel kvinne som ellers er frisk og ikke bruker noen andre medisiner. Pasienten ønsker å forsøke de nyere preparatene som takrolimus (Protopic) eller pimekrolimus (Elidel) da annet har fungert dårlig, men ønsker i oppstartsfasen å kombinere dette med topikal steroidekrem (gruppe III kropp og gruppe II ansikt) ettersom effekten av de nyere preparater lar vente på seg. Hennes lege klarer ikke finne noen oppdatert informasjon om hvorvidt disse salvene lar seg kombinere, men ser at RELIS forsøkte seg i 2003 uten å finne noe klart svar. Er det kommet ny kunnskap om dette siden da? Spørsmål fra allmennlege.

SVAR: Tacrolimus (Protopic) og pimekrolimus (Elidel) tilhøyrer kalcineurinhemmarane. Dette er ei relativt ny gruppe immunmodulerande stoff til lokal behandling av atopisk eksem (1).

Statens legemiddelverk publiserte i mai 2007 ei terapianbefaling vedrørande riktig bruk av lokaltverkande immunmodulerande stoff ved atopisk eksem. Denne seier at ved atopisk eksem er førstevalet steroid. Kalcineurinhemmarane er andreval grunna ein mogleg samanheng med utvikling av hudkreft og lymfom. Terapianbefalinga skriv at varsemd bør utvisast ved bruk inntil langtidseffektane er klarlagt, og behandling med kalcineurinhemmarar bør i utgangspunktet vere periodevis og kortvarig (2).

Kalcineurinhemmarane har indikasjon behandling av pasientar over 2 år med mild eller moderat (pimekrolimus) eller moderat til alvorleg (takrolimus) atopisk eksem når behandling med lokale steroid er fråråda eller ikkje er mogleg. Sistnemnte kan vere manglande effekt eller intoleranse ovanfor lokale steroid, eller langtidsbruk i ansikt og på hals. Generelt kan ein sjå betring med takrolimus innan ei veke etter behandlingsoppstart, og takrolimus har hos vaksne synt å ha betre og raskare innsetjande effekt samanlikna med pimekrolimus (1-2).

Terapianbefalinga frå Statens legemiddelverk skriv at kalcineurinhemmarane kan brukast alternerande med steroid, men ikkje samtidig med verken steroid eller lysbehandling (2). Peparatomtalane til takrolimus og pimekrolimus nemner heller ikkje noko om samtidig bruk med steroid (1). Eit fåtals publikasjonar er å finne der ein har sett på samtidig bruk av takrolimus og steroid (i hovudsak steroid i gruppe II og III) (3-5). I ein av desse studia vart kombinasjonen av steroidet klokortolon og takrolimus samanlikna med klokortolon eller takrolimus monoterapi i behandlinga av atopisk dermatitt. Klokortolon og takrolimus vart applisert med 15 minutt mellomrom. Kombinasjonsbehandling var ikkje statistisk signifikant meir effektiv enn behandling med klokortolon eller takrolimus aleine (3, 6). Ei anna studie samanlikna samtidig applikasjon av takrolimus og desoksymetason med takrolimus i monoterapi. I samandraget frå denne studia framkjem det at kombinasjonen synte seg å gje betre effekt på ei rekke parametrar samanlikna med takrolimus brukt aleine (4).

Vi viser til terapianbefalinga frå Statens legemiddelverk for ei skjematisk oversikt av behandling av atopisk eksem med kalcineurinhemmarar og steroid (2).

Konklusjon
Kalcineurinhemmarane takrolimus og pimekrolimus er andreval ved lokal behandling av atopisk eksem. Preparata skal ikkje brukast samtidig med steroid, men kan nyttast som alternerande terapi. Atopisk eksem skal først behandlast med steroid, og behandling med kalcineurinhemmarar kan forsøkast om effekten av dette er utilstrekkelig. Alternativt kan også kalcineurinhemmarar nyttast i vedlikehaldsbehandlinga for å oppnå steroidfrie periodar.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) a: Protopic (Sist endra: mai 2007), b: Elidel (Sist endra: 25. april 2007). http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler.
  2. 2. Statens legemiddelverk. Riktig bruk av lokaltvirkende immunmodulerende stoffer ved atopisk eksem. Terapianbefaling (Publisert 15. mai 2007).
  3. 3. Torok HM, Maas-Irslinger R et al. Clorcortolone pivalate cream 0.1% used concomitantly with tacrolimus ointment 0.1% in atopic dermatitis (Abstract). Cutis 2003; 72 (2): 161-6.
  4. 4. Hebert AA, Koo J et al. Desoximetasone 0.25% and tacrolimus 0.1% ointments versus tacrolimus alone in the treatment of atopic dermatitis (Abstract). Cutis 2006; 78 (5): 357-63.
  5. 5. Furue M, Terao H et al. Dosage and adverse effects of topical tacrolimus and steroids in daily management of atopic dermatitis (Abstract). J Dermatol 2004; 31 (4): 277-83.
  6. 6. Klasco RK (Ed): Clocortolone (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (31. oktober 2007).