Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60

Telefontid: 08:00 - 16:00 hverdager.
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 4752, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 11.01.2008

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Aprepitant til pasienter under 18 år

Dato for henvendelse: 11.01.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 4752, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Ung jente på 16 år vurderes for preparatet Emend® for kvalme, men i pakningsvedlegget er det oppført at det ikke skal brukes under 18 år. Sykepleier fra kreftavdeling spør hva som er bakgrunnen for dette.

SVAR: I følge preparatomtale (SPC), er arepitant er ikke anbefalt til barn under 18 år, som følge av begrensede data om sikkerhet og effekt (1).

Fire tilfeller av arepitantbruk hos henholdsvis en 16-år gammel jente med non-metastatisk osteosarkom og en 17 år gammel gutt med metastaserende alveolært rhabdomyosarkom er beskrevet (2). Begge pasientene hadde god effekt av behandlingen, ingen bivirkninger er beskrevet. I denne rapporten refereres det også til "the arepitant 052 study group" hvor seks gutter mellom 12 og 17 ble randomsiert til enten standardregime eller arepitant pluss standardregime. Alle de tre som fikk arepitant fikk komplett respons på kvalmen, i motsetning til bare en av de tre som fikk standardregimet. Heller ikke her noen opplysninger om negative effekter.

Konklusjon
Arepitant er utilstrekkelig undersøkt hos barn og ungdom. En viss forsiktighet bør derfor utvises. Medikamentet bør bare brukes dersom nytten vurderes som større enn eventuell risiko, og dersom arepitant vurderes som klart bedre enn andre alternativer hvor det foreligger større erfaring med bruk hos barn.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Emend. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 02.2007).
  2. 2. Smith AR, Repka TL et al. Aprepitant for the control of chemotherapy induced nausea and vomiting in adolescents. Pediatr Blood Cancer 2005; 45: 857-60.