Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60 (midlertidig stengt pga korona-tiltak)
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 4800, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 30.01.2008

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Venlafaksin og øresus

Dato for henvendelse: 30.01.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 4800, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Allmennlege har en pasient som har brukt venlafaksin (Efexor) i flere år med et halvt års opphold. Doser opp til 300 mg, nå 150 mg daglig. Har øresus som er anført som mindre hyppig bivirkning. En kan vel ikke utlukke at dette er en bivirkning av venlafaksin, og spørsmålet er om man har noe info om dette er reversibelt ved seponering?

SVAR: Tinnitus er ein kjend biverknad av venlafaksin, i tillegg til at det er eit av fleire symptom rapportert i samband med plutseleg seponering, dosereduksjon eller nedtrapping av venlafaksin. Det er i preparatomtalen oppgitt at dei fleste av seponeringssymptoma er milde og forsvinn utan behandling, men det er ikkje spesifisert om dette også gjeld tinnitus (1).

For venlafaksin finn vi ein kasusrapport der det presenterast ein 58 år gamal mann som etter tre vekers behandling med venlafaksin 37,5 mg dagleg, utvikla tinnitus. Legemiddelet vart seponert og plagene forsvann innan ei veke. Ved reeksponering for venlafaksin kom tinnitus tilbake og forsvann på ny ved seponering (2-3). Utover dette er tinnitus i samband med bruk av venlafaksin lite omtala i litteraturen.

Tinnitus er rapportert for fleire antidepressiva, inkludert SSRI, trisykliske antidepressiva, MAO-hemmarar og andre antidepressiva, men mekanismen bak er ikkje klarlagt (2-4). Ein oversiktsartikkel tek føre seg fleire tilfelle av antidepressiva-indusert tinnitus, og her er det oppgitt at biverknaden som oftast forsvann ved dosereduksjon eller seponering (4). Ei kjelde nemner imidlertid at det også finst tilfelle som beskriv vedvarande tinnitus 1 år etter seponering (2-3).

Antidepressiva er også fleire gangar forsøkt i behandling av tinnitus, men ei Cochrane-utgreiing frå 2006 skriv at det foreløpig ikkje er bevis for at dette er effektiv behandling (5). Komorbiditeten av tinnitus og psykiatrisk sjukdom er høg og det er diskutert om tinnitus førekjem oftare hos psykisk sjuke, eller om det er tinnitus i seg sjølv som forårsakar psykisk sjukdom (5).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Efexor. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endra: 22.12.2005).
  2. 2. Drugline database (Sverige) 1999; spm.nr. 16058.
  3. 3. Drugline database (Sverige) 2004; spm.nr. 22193.
  4. 4. Robinson SK, Viirre ES et al. Antidepressant therapy in tinnitus. Hear Res 2007; 226 (1-2): 221-31.
  5. 5. Baldo P, Doree C et al. Antidepressants for patients with tinnitus. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 4. Art. No.: CD003853. DOI: 10.1002/14651858.CD003853.pub2.