Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60 (midlertidig stengt pga korona-tiltak)
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 4812, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 08.02.2008

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Valproat og vitamin K siste svangerskapsmåned

Dato for henvendelse: 08.02.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 4812, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En kvinne som er gravid i uke 36 er satt på valproat (Orfiril long) på grunn av epileptisk anfall. Spørsmålsstiller har funnet i en kilde at man bør tilføre vitamin K peroralt siste svangerskapsmåned for å unngå blødningsproblemer hos barnet post partum. Er dette å anbefale? Spørsmål fra allmennlege.

SVAR: Flere norske kilder omtaler behandling med vitamin K siste 4 uker før termin hos gravide som bruker enzyminduserende antiepileptika. Disse omfatter karbamazepin, fenobarbital, fenytoin og primidon (1,2). I følge en rapport fra nevrologer og en veileder fra gynekologer er det mange norske klinikker som gir denne behandlingen når kvinnen bruker enzyminduserende antiepileptika, med bakgrunn i internasjonale anbefalinger (1,2). Dette er også anbefalt i Norsk Legemiddelhåndbok (3). Aktuell dose er 10 - 20 mg fytomenadion daglig (2,3,4). Nytteverdi for denne intervensjonen er imidlertid ikke avklart (1,2,5).

Valproat regnes ikke blant de enzyminduserende antiepileptika, men i følge en kilde bør vitamin K overveies som blødningsprofylakse også ved valproatbehandling (6), uten at dette er videre diskutert eller begrunnet. I Norsk legemiddelhåndbok anbefales ved bruk av alle antiepileptika at både moren og barnet får vitamin K i forbindelse med fødselen for å beskytte mot koagulasjonsforstyrrelser og blødningsrisiko det første døgnet (3).

Det finnes tre kasusrapporter der det er mulig at valproat eksponering kan ha resultert i neonatal afibrinogenemi og fatal blødning. I den ene rapporten hadde moren også tatt fenytoin, som er enzyminduserende, samt lorazepam. I en tidligere graviditet hos den samme kvinnen med de samme medikamentene, ble det sett lett redusert fibrinogennivå hos moren. Da ble valproat seponert og kvinnen fikk peroralt K-vitamin, og ingen blødningsproblemer ble sett (7). Forlenget blødningstid er oppgitt som en vanlig bivirkning (> 1%) og blødning som en mindre vanlig bivirkning i preparatomtaler for valproat (8a,b).

Preparatomtale for valproat beskriver at det er rapportert tilfeller av koagulasjonsforstyrrelser (hemoragisk syndrom) hos nyfødte hvis mødre fikk valproatbehandling under svangerskapet. Dette syndromet skyldes hypofibrinogenemi. Det er også rapportert død pga. total mangel på fibrin. Hypofibrinogenemi kan forekomme sammen med fall i koagulasjonsfaktorene. Dette syndromet må imidlertid skjelnes fra fall i vitamin K-avhengige koagulasjonsfaktorer forårsaket av enzyminduktorer som fenobarbital. Pga. dette bør trombocytter, serum fibrinogen og koagulasjonsfaktorer hos den nyfødte undersøkes og koagulasjonsprøver utføres (8a).

Konklusjon
Tilskudd av vitamin K siste 4 uker før termin synes å være noe benyttet i Norge for gravide som bruker enzyminduserende antiepileptika, men nytteverdien av dette diskuteres. Valproat er ikke enzyminduserende, og en eventuell innvirkning på koagulasjon vil i såfall ha andre forklaringer. Blødning er en kjent bivirkning av valproat, og det er noen rapporter på at bruk av valproat under graviditet har gitt koagulasjonsforstyrrelser hos nyfødte. Produsenten anbefaler å undersøke trombocytter, serum fibrinogen og koagulasjonsfaktorer hos den nyfødte samt å utføre koagulasjonsprøver. En kilde anbefaler at vitamin K gis til mor og barn i forbindelse med fødselen når mor bruker antiepileptika. Det ser ikke ut til å være dokumentert grunnlag for på generell basis å anbefale tilskudd av vitamin K til mor siste 4 uker før termin ved bruk av valproat.

Referanser
  1. 1. Retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi. Konsensusrapport 2006. http://www.nevrologi.no/asset/33811/1/33811_1.doc
  2. 2. RELIS database 2008; spm.nr. 4756, RELIS Vest. (www.relis.no)
  3. 3. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. http://www.legemiddelhandboka.no/ (08. februar 2008).
  4. 4. Berle JØ, Spigset O. Behandling av svangerskapsrelatert psykisk sykdom. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2037-40.
  5. 5. Briggs GG, Freeman RK et al, editors. Drugs in pregnancy and lactation. A reference guide to fetal and neonatal risk 2005; 7th ed.: 1309.
  6. 6. Taubøll E et al. Svangerskap og fødsel hos kvinner med epilepsi. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 1695-7.
  7. 7. Klasco RK (Ed): Reprotox. Valproic acid. REPRORISK® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (08. februar 2008).
  8. 8. Statens legemiddelverk. a. Preparatomtale (SPC) Orfiril (Sist endret: 08. september 2007). b.Preparatomtale (SPC) Orfiril Long (Sist endret: 19. oktober 2006). http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler