Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60

Telefontid: 08:00 - 16:00 hverdager.
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 4906, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 08.04.2008

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Intravenøs kalsiumblokker - alternativer

Dato for henvendelse: 08.04.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 4906, RELIS Vest

SPØRSMÅL: I forbindelse med operasjoner for feokromocytom trenger anestesilegene et effektivt, kortvirkende BT-senkende middel til intravenøs bruk. I litteraturen anbefales iv Ca-blokker. Spørrende anestesilege vet ikke om andre Ca-blokkere til iv bruk enn nimodipin i Norge og denne er mer beregnet på cerebral enn systemisk vasodillatasjon. Kirurgisk seksjon har fått nikardipin (Cardene® ) på registreringsfritak, men ved siste bestilling var prisen helt uakseptabel (ca. 15000 for minste pakning). Legen kjenner til en studie fra Rikshospitalet i Oslo hvor intravenøs nifedipin er benyttet (produsert eller lignende er ikke angitt). Finnes det alternativer med lavere pris enn Cardene® ?

SVAR: Nikardipin er en kalsiumblokker i dihydropyridinklassen med en halveringstid på 44 til 107 minutter etter intravenøs administrasjon (1). Nikardipin er strukturelt nært beslektet med nifedipin, og virkningsmekanismen er tilsvarende. Nifedipin har en distribusjonshalveringstid på 2,5 - 3 timer og en eliminasjonshalveringstid på 2-2,5 timer (2). Nifedipin og nikardipin er altså svært like med hensyn på kjemisk struktur, virkningsmekanisme og har begge relativt kort halveringstid. RELIS har ved søk i Medline ikke identifisert kontrollerte studier som har undersøkt bruken av nifedipin ved kirurgisk behandling av feokromocytom. En rapport med fem pasientkasus beskriver at nifedipin har blitt brukt i forbindelse med fjerning av feokromocytom, men da som behandling i forkant av operasjonen (3).

Nifedipin markedsføres ikke som preparat for intravenøs behandling i Norge, men dette er tilgjengelig på registreringsfritak. Prisen for dette (Adalat®) er pr. april 2008 kr 270,90 for 50 mL 0,1 mg/mL (4).

Oppsummering
Bruk av alternative kalsiumblokkere perioperativt ved fjerning av feokromocytom er utilstrekkelig undersøkt, men nifedipin er teoretisk sett et potensielt alternativ til nikardipin på grunn av mange fellestrekk. Det er tilgjengelig for parenteral administrasjon til en langt lavere pris.

Referanser
  1. 1. Klasco RK (Ed): Nicardipine (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (23.04.2008).
  2. 2. Klasco RK (Ed): Nifedipine (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (23.04.2008).
  3. 3. Chari P, Katariya RN et al. Nifedipine and surgical removal of phaeochromocytoma. Anaesthesia 1988; 43: 791-4.
  4. 4. Farmasøyt. Haukeland sykehusapotek, pers. medd. 24.04.2008.