Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60

Telefontid: 08:00 - 16:00 hverdager.
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 5039, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 25.06.2008

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Synkope og antiviralbehandling

Dato for henvendelse: 25.06.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 5039, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Sykehuslegen har en pasient som synkoperte to ganger under behandling med peginterferon alfa-2b (Pegintron) og ribavirin (Rebetol). Kortvarig besvimelse. Han har avsluttet behandlingen med vellykket resultat. Han kan miste sertifikat pga besvimelse. Kan besvimelse ha relasjon til antiviralbehandling?

SVAR: I preparatomtalen for peginterferon alfa-2b (Pegintron) er synkope beskrevet som en nevrologisk bivirkning, med en forekomst på 1-<5 %, ved kombinasjonsbehandling med peginterferon alfa-2b og ribavirin eller peginterferon alafa-2b alene (1a). Besvimelse er også omtalt som en mindre vanlig bivirkning i preparatomtalen for ribavirin (Rebetol) (1b). Av andre kjente bivirkninger for begge preparatene er hjertearytmier og hypotensjon nevnt (1a,b). Disse er kjent å være potensielle årsaker til kardiogen synkope.

I WHO`s internasjonale bivirkningsdatabase er det for hhv peginterferon alfa-2b og ribavirin rapportert 30 og 116 tilfeller av synkope (i perioden 1996-2008) som mistenkes å være relatert til behandling med disse legemidlene. Tallene i denne databasen er absolutte tall, og sier ikke noe om insidensen av en angivelig bivirkning eller dokumenterer en sikker sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen (2).

I det aktuelle tilfellet vurderer vi at det er en mulig sammenheng mellom aktuelle behandlingen og synkope da andre årsaker til dette ikke kan utelukkes.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) a) Pegintron (Sist endret: 10/2006), b) Rebetol (Sist endret: 06/2007). http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler.
  2. 2. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk: 27.06.08.